Han  lever

Inlägg publicerade under kategorin Kärlek

Av Anji - Måndag 20 juli 00:17

Det är sorgligt att veta att tiden är så kort. Men alla vet inte att vi lever i sluttiderna.

Hur kan jag veta det då?

Jo för att det som sker nu i världen berättar bibeln om.

Bibeln berättar om stormakter- t ex EU/Europa som man vill ena?

Man berättar om sjukdomar, man berättar om kallheten och att man skall avfalla från sin tro.Man berättar om ondskan och man berättar om chip/ekonomi, kallhet, ljummenhet, m m.

 

Jo det finns många sätt man kan förstå att det inte är ok i världen.

Det stör mig, ja det gör ju ont.

man bildar familj och man lever som om det fanns all tid i världen, men dte är ju det som det inte finns, TID. Tiden rinner iväg.  Fort.

 

 Mos 6:5

Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft.

 

 

Älskar man Gud??  Känner man honom?

 

 

 

/AnjiANNONS
Av Anji - Fredag 3 juli 23:36


 

Jesus talade ofta i liknelser och lärjungarna förstod inte alltid vad han menade, precis som i dessa verser:

 


Lukas kap 8: 9 Hans lärjungar frågade honom sedan vad liknelsen betydde. 

 

10 Han svarade: “Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter. Men de andra får dem i liknelser, för att de ska se och ändå inte se, höra och ändå inte förstå.

 

11 Här är liknelsens mening: Säden är Guds ord.

12 De vid vägen är de som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta.

 

 13 De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men de saknar rot. De tror bara för en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall.

 14 Det som föll bland tistlar är de som hör ordet men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar och aldrig bär mogen frukt. 

15 Men det som föll i god jord är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt.

16 Ingen tänder ett ljus och täcker det med ett kärl eller sätter det under en bänk. Man sätter det på hållaren, så att de som kommer in får se ljuset.

 17 Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt och komma i dagen.

 18 Var därför noga med hur ni lyssnar. Den som har ska få, men den som inte har ska bli fråntagen också det han tror sig ha.”

 

 


Jesus är en ypperlig HERRE och lärare, och han menar varje ord han säger.

Vi som tror har verkligen fått nåd i våra liv, att han valde oss!

Han valde att vi skulle få frälsning och få evigt liv och få förstå vad han säger och gör.

Han vill att vi ska leva i den kärlek vi får av honom och av det ord han ger och själva ge ut av det!

 

 Ja vi ska TRO. Ta vara på hans ord!

 

/Anji

 

 

 

ANNONS
Av Anji - Onsdag 1 juli 21:10

Bible Verses About Faith:by melissagarsia GUD HJÄLPER I ALLT, i både glädje och sorg.


Heb 6:18Så skulle vi, genom två orubbliga uttalanden, där Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har framför oss.
Heb 11:6Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.
Mark 10:27Jesus såg på dem och sade: “För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.”
Luk 1:37för ingenting är omöjligt för Gud.”
Luk 18:27Han svarade: “Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.”
Rom 8:3

Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den köttsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden.

 /Anji

Av Anji - Onsdag 1 juli 00:17

 

“Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud.” /Joh 7:17

 

Om människor tar Bibeln så som den är, som den har skrivits, så skulle ett verk utföras som skulle göra änglarna glada och som skulle bringa tusentals och åter tusentals till Kristi hjord.

 

Var som ett barn med barnets läraktighet och undergivenhet, det är den rätta läran för en Guds lärjunge. Om vi ger oss i kast med en filosofisk uppgift, gör vi det på ett sätt, men det sättet kan vi inte använda oss av då vi skall förstå Guds Ord.

 

För att förstå Guds Ord bör vi studera Bibeln under bön och med en uppriktig önskan om att få lära känna hans vilja.

 

Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Ord. 3:5

 

/Anji

Av Anji - Måndag 15 juni 20:26

Christian Living | Christian Faith | Bible Verses | Bible Study | Love Quotes <a href=#bible #quotes #christian #faith #inspirational #love" width="209" height="372" /> 


 Nej precis…   Låt dig inte bekymras, låt inte ditt hjärta ängslas!

Men,, det är ju precis det du gör, du ängslas, om du inte släpper in Gud och han får ta ditt problem.

 

Jamen…

 

Jodå det är så det går till och därför skall du veta och förstå att när du har full tillit till Gud så lägger du fram problemet för honom och berättar (han vet redan) att du har gjort vad du kunnat och nu inte kan göra mer.

 

HAN får ta hand om det.

 

HAN har Lösningen! För mig var det förr svårt att greppa, att inte kunna lämna problem, men man lär sig med tiden att tro på hans ord.

 

Have faith <a href=#faith #blessed #quotes #Jesus" />


Många är de människor som tror att de INTE betyder något för någon.

 

Men vi är ju alla skapade av Gud.

 

Gud älskar alla människor även om de inte älskar honom. Det är faktiskt så att de som inte älskar honom kan ju inte lära känna honom som den älskande och rättvisa Gud han är eftersom de inte tror att han finns, tänk vad de går miste om.

 

Därför får vi be Gud om att få nå människorna därute. Eftersom jag är en troende så vet jag ju att han ÄLSKAR mig. När man blir frälst och börjar den troendes bana i livet då börjar man förstå hur det hänger i hop, ja att Gud älskar oss.

 

Känn dig älskad och älska Gud tillbaka!

 

/Anji

Av Anji - Torsdag 28 maj 22:51

When you turn your worry into worship God will turn your battles into blessings!


I LOVE THIS!!! This is exactly what I needed tonight! God's is so good!    Religious | God | Jesus | Quotes | Inspiration | Prayer | Lord | Bible | Proverb | Faith | Inspiration | LifeHey you reading this, God is good. Its not a question but a statement. Whatever your life looks like right now, ignore the emotions. We cannot be swayed by emotions and instead trust God. He got you, when its easy and when its tough. Let him build you! Now go ahead and have a blessed day!


A fact about the birth of Jesus and my perspective on faith based on this information. Also, some moments of reflectiion & my Christmas card to you. Mom of 5 sharing stories of life, love, strength and a little bit of faith every Sunday to <a href=#enlighten #empower #inspire #educate and #BeKind. #mylifestory" />


5 Mos 4-29


*Men när I där söken HERREN, din Gud, då skall du finna honom, om du frågar efter honom av allt ditt hjärta och av all din själ.*

 

 

Vill du lära känna Gud? Versen ovan är från 5 Mos 4:29 och den handlar om att israeliterna får ett löfte att de alltid kommer att finna Gud om de verkligen söker honom av hjärtat. Det går att lära känna Gud, och han VILL bli känd. Men vi måste VILJA lära känna honom. Tjänst och tillbedjan måste komma ur en attityd av uppriktig överlåtelse.


Hebréerbrevet  11:6 säger:

*Den som vill komma till Gud måste tro att Gud finns och att han belönar den som verkligen söker honom.* Gud kommer alltid den till mötes som söker honom.

 

 

I tider som dessa, då villfarelserna haglar omkring i landet och länderna så är det just Guds Ord som inte åtlyds. I dessa tider kommer folk att bli så förvillade att de inte ens vet hur de ska söka Gud, för de har lärt sig /eller kommer att lära sig, att de själva är gudar. Hur kan de då söka GUD?

Det är verkligen bedrövligt och skrämmande hur ett folk kan komma att bli så lurade på sin frälsning och på sitt eviga liv.. lurade av politiker och kyrkans män.. m fl   

 

/Anji


Av Anji - Onsdag 27 maj 23:00Tänk efter VEM du ÄR i Gud och HUR DU kan TJÄNA honom i resten av ditt liv.

 

HAN är HERRE och HAN kommer att LEDA DIG, om DU VILL.

One of life's lessons... Dont matter with God on my side who cares who is against me To God be the GloryQuotes Of The Day  15 Photos  Famepace/Anji

 

 

Av Anji - Torsdag 9 april 23:14

   

 

Dagens text:   Se nedan, Vi är många kvinnor som läser här tror jag och se vad bibeln har att säga om kvinnan m m.

 

Uppslagsdel – Familj, skyldemon, kvinna

Den en­skil­da människan be­trak­tas i GT of­tast som del av en hel­het: folk, stam, släkt el­ler fa­milj. Att man in­tres­se­ra­de sig för sin härstam­ning framgår bl.a av bi­belns många släkt­re­gis­ter. En del av dem byg­ger möjligt­vis på le­van­de hågkoms­ter el­ler skrift­li­ga källor (jfr Esr 2:62; 8:1; Neh 7:5, 64; 12:22). Många av dem är sna­ra­re sche­ma­tis­ka över­sik­ter av be­folk­ning­ens ak­tu­el­la or­ga­ni­sa­tion. I det syf­tet uppräknas släkt­grup­per­nas tra­di­tio­nel­la central­ge­stal­ter, på sam­ma sätt som när släkt­skaps­re­la­tio­ner mel­lan ur­ti­da anfäder används för att ut­tryc­ka fol­kens sam­band med varand­ra (1 Mos 10:1-32).

 

Släkt­samhörig­he­ten räkna­des på tre nivåer: stam­men, släkten och fa­mil­jen (det före­kom­mer va­ri­an­ter av in­del­nings­sy­ste­met och nivåer­nas be­teck­ning­ar). Stam­men, of­tast förknip­pad med någon av Ja­kobs tolv söner, var den grundläggan­de en­he­ten. Släkten var också en om­fat­tan­de en­het med lång tra­di­tion och mot­sva­rar un­gefär det som i nu­ti­da språkbruk kal­las klan; i den­na översätt­ning används or­det ”klanhövding­ar” i t.ex. 1 Mos 36:15-30, 40-43. Tra­di­tio­nen be­trak­ta­de Ja­kobs sonsöner som släkter­nas hi­sto­ris­ka över­hu­vu­den; jfr t.ex. 1 Mos 46:8-25 med 4 Mos 26. Fa­mil­jen, vars hebre­is­ka namn be­ty­der ”fa­ders­hus”, var större än nu­ti­dens kärn­fa­milj. Den be­stod av hushåll vil­kas över­hu­vu­den var söner el­ler sonsöner till en och sam­me hu­vud­man. Till fa­mil­jen hörde dess­utom tjäns­te­folk och and­ra som lyd­de un­der hu­vud­man­nen och stod un­der hans be­skydd.

För de män som stod i spet­sen för stam, släkt och fa­milj har tex­ter­na fle­ra be­teck­ning­ar, in­te all­tid kon­se­kvent använda, t.ex (stam)hövding­ar, le­da­re, fa­mil­jeöver­hu­vu­den, hu­vudmän. Le­dar­ska­pet utöva­des av män, bl.a därför att Is­ra­el of­ta var i krig, och den mi­litära or­ga­ni­sa­tio­nen sam­manföll med släktin­del­ning­en. Vik­tigt var också sam­ban­det mel­lan släkt och jord (Egen­dom). Mar­ken skul­le ärvas – ar­ving­ar be­trak­ta­des som ett slags förläng­ning av den en­skil­des liv – och arvs­lin­jen var man­lig.

 

I bib­lisk lag­stift­ning finns spe­ci­el­la ut­tryck för so­li­da­ri­te­ten med släkten. Om någon blev så fat­tig att han måste avytt­ra ärvd jord el­ler sälja sig själv som slav skul­le en med­lem av släkten, ”skyl­de­man­nen” (goél) köpa till­ba­ka jor­den el­ler friköpa den försla­va­de (3 Mos 25:25, 47-49). Om någon blev mördad var det skyl­de­man­nens rätt och plikt att ut­kräva ve­dergäll­ning (4 Mos 35:19, 21). Om en gift man dog barnlös skul­le en bror till den av­lid­ne gif­ta sig med änkan, och hen­nes förs­te son med den nye man­nen skul­le räknas som den dödes barn (5 Mos 25:5-10; Rut 1:11). So­nen ärv­de då också den dödes jord, som sålun­da stan­na­de in­om hans fa­milj. Då någon en­dast ha­de dött­rar fick des­sa ärva, men för att jor­den in­te skul­le lämna släkten måste de välja si­na män bland släktens med­lem­mar (4 Mos 27:1-11; 36:1-12). Om en man var­ken ef­terlämna­de barn el­ler bröder till­kom ar­vet en skyl­de­man, som i före­kom­man­de fall kun­de ta den dödes änka till hust­ru, ett mo­tiv som är centralt i Ruts bok.

 

 

Bar­nen be­trak­ta­des sålun­da som värde­ful­la med tan­ke på fa­mil­jens fram­tids­ut­sik­ter; det känslomässi­ga förhållan­det till dem pend­la­de lik­som i många and­ra äld­re kul­tu­rer mel­lan en na­tur­lig ömhet el­ler stolt­het och en för nu­ti­da värde­ring­ar ut­ma­nan­de sträng­het (2 Sam 7:14; Ps 103:13; 127:3-5; Ords 13:24; 22:15; Syr 30:1-13).

Den man­li­ga arvsrätten och värde­ring­en av bar­nen förkla­rar de gam­la is­ra­e­li­ter­nas syn på äkten­skap och sex­u­al­mo­ral. Man god­tog man­lig po­ly­ga­mi, även i den for­men att sla­vin­nor blev bi­hust­rur. Öns­kan om barn framhävs starkt i ett par berättel­ser om såda­na förhållan­den (1 Mos 16:1 f.; 30:1-13). I prak­ti­ken var tro­li­gen mo­no­ga­ma parförhållan­den det van­li­ga. Me­ra ut­präglad po­ly­ga­mi, som ex­emp­li­fie­ras i berättel­sen om Sa­lo­mos ha­rem (1 Kung 11:1-3), tor­de ha hört till un­dan­ta­gen. Kra­vet på den gif­ta kvin­nans tro­het var ab­so­lut; männen vil­le in­te få and­ra mäns barn till ar­ving­ar. Förbu­det mot äkten­skaps­brott (2 Mos 20:14) är rik­tat mot förbin­del­ser mel­lan gif­ta kvin­nor och ut­omståen­de män; en man kun­de alltså ba­ra bry­ta en an­nan mans äkten­skap, en kvin­na däre­mot ba­ra sitt eget. Bestämmel­sen om skilsmässa (5 Mos 24:1) har sam­ma en­si­dig­het: den utgår en­bart från man­nens ini­ti­a­tiv. Den förskjut­na hust­runs rätt till ett skilsmässobrev gav hen­ne dock möjlig­het att ingå ett nytt äkten­skap.

 

 

När bi­bel­tex­ter­na skild­rar kvin­nan po­si­tivt ses hon framför allt som ma­ka och mor. När de bekämpar såda­na förbin­del­ser som kan ho­ta fa­mil­jens bestånd rik­tas of­ta en­si­dig kri­tik mot kvin­nan som förförers­ka och ho­ra. Trots des­sa pat­ri­ar­ka­lis­ka värde­ring­ar kan kvin­nor i verk­lig­he­ten ha utövat ett be­ty­dan­de in­fly­tan­de, och un­der bi­belns långa till­komst­histo­ria har förhållan­de­na va­ri­e­rat av­sevärt. Tex­ter av oli­ka ka­raktär vitt­nar di­rekt el­ler in­di­rekt om ti­der och förhållan­den då det fanns ut­rym­me för kvinn­lig självständig­het och kvinn­ligt le­dar­skap; t.ex. Dom 4; Ords 31:10-31; Höga v; Ju­dit.

 

Den hebre­is­ka bi­belns syn på fa­milj och köns­rol­ler sam­man­fal­ler till stor del med den dåti­da omvärl­dens. När det gäll­de Is­ra­els Gud användes ett övervägan­de man­ligt bild­språk. Bil­der för tro­het mot ho­nom och av­fall från ho­nom hämta­des of­ta från det sex­u­el­la området (Otro­gen). Des­sa om­ständig­he­ter har lett till en kopp­ling mel­lan re­li­giös tro och pat­ri­ar­ka­lisk fa­mil­je­syn som starkt präglat vår västerländs­ka tra­di­tion.

Många av de gam­mal­tes­ta­ment­li­ga värde­ring­ar­na över­tas di­rekt i NT, men de föränd­ras också på vik­ti­ga punk­ter. Den krist­na tros­ge­men­ska­pen be­trak­tas ef­ter hand som mer väsent­lig än fa­mil­je­tillhörig­het och köns­rol­ler (Matt 12:48 f. med par.; 19:28 f. med par.; Luk 11:27 f.; Gal 3:28). Avhåll­sam­het och en­sam­liv värde­ras högre än i GT (Matt 19:10-12; 1 Kor 7:8, 25 f., 36). En­ligt evan­ge­li­er­na fanns i kret­sen kring Je­sus åtskil­li­ga kvin­nor som ha­de hans förtro­en­de. Han gav också star­ka ut­tryck för kärlek till bar­nen och framhöll dem som föredömen (Matt 18:1-5; 19:13-15 med par.). Spår av såda­na värde­ring­ar finns även i NT:s brev. Där be­to­nas dock starkt den tra­di­tio­nel­la rollfördel­ning­en i fa­mil­jen: kvin­nan skall un­der­ord­na sig, och bar­nen skall fost­ras till lyd­nad (Ef 5:21-33; Kol 3:18-4:1; 1 Pet 2:18-3:7). När det gäller skilsmässa tol­kar Pa­u­lus Je­su ord om äkten­ska­pets ide­a­la oupplöslig­het (Matt 5:31 f. med par.) som en för al­la krist­na bin­dan­de bestämmel­se (1 Kor 7:10 f.). Kra­vet på livslång tro­het ställs på både man­nen och kvin­nan, som alltså i det­ta av­se­en­de blir jämställ­da.

 

/Anji

 

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se