Han  lever

Inlägg publicerade under kategorin Falska profeter/lärare/ Falska religioner

Av Anji - Torsdag 23 juli 22:39VARNING FÖR AVFALLET! 

 

MAN TROR PÅ HÄXOR; MEDIUM, m m I

 

KYRKORNA och säger att

 

det är OK vilket det INTE ÄR!!!!!  SENA TIDER!  Hämtad artikel fr Facebook

Bilden kan innehålla: 4 personer


CHRISTALIGNMENT                  OBS!!  svensk översättning nederst!

“MEET JENNY AND KEN HODGE pictured with Todd White. This couple have the gift of being ‘spiritual consultants’ as these people consider themselves to be charismatics and the Holy Ghost has allowed them to use tarot cards.

They call them ‘Destiny Reading Cards’ and this new revelation is known as ‘Christalignment from Bethel Church in Redding, California.

"The cards don’t do ‘predictions’ but they will help empower your destiny rather than control it. Using those cards, they do a ‘reading’ about relations, jobs and issues to help people ‘make better decisions in the future."

You can see on their facebook page that this is New Age with a ‘Christian’ dove
https://www.facebook.com/jenny.hodge.92

The worship and seeking of supernatural powers other than God has been around since the beginning. Satan has used witchcraft to prevent people from finding holy spirituality in God alone. He uses witchcraft such as mediums, horoscopes, and games to entice people away from God and toward a power that gives self enlightenment.

The Bible speaks often of the consequences of following false idols and falsehood. Read the Scripture verses below to better understand the importance of seeking God alone.

"Saul died because he was unfaithful to the LORD; he did not keep the word of the LORD and even consulted a medium for guidance" - 1 Chronicles 10:13

"Do not turn to mediums or seek out spiritists, for you will be defiled by them. I am the LORD your God." - Leviticus 19:31

"I will set my face against anyone who turns to mediums and spiritists to prostitute themselves by following them, and I will cut them off from their people." - Leviticus 20:6

"When someone tells you to consult mediums and spiritists, who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? Consult God’s instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn. Distressed and hungry, they will roam through the land; when they are famished, they will become enraged and, looking upward, will curse their king and their God. Then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness." - Isaiah 8:19-22

"Let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or casts spells, or who is a medium or spiritist or who consults the dead. Anyone who does these things is detestable to the LORD; because of these same detestable practices the LORD your God will drive out those nations before you. You must be blameless before the LORD your God. The nations you will dispossess listen to those who practice sorcery or divination. But as for you, the LORD your God has not permitted you to do so." - Deuteronomy 18:10-14

"The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery; idolatry and witchcraft; hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy; drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God." - Galatians 5:19-21

"The light of a lamp will never shine in you again. The voice of bridegroom and bride will never be heard in you again. Your merchants were the world’s important people. By your magic spell all the nations were led astray." - Revelation 18:23

"But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars—they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death.” - Revelation 21:8

Many deceived people say that you can still be a Christian and practice witchcraft, which is false. It’s sad that there is witchcraft in the church and so-called men of God are allowing this to happen.” - Jeremiah Knight

 

SVENSKA:

 

′′ Träffa JENNY OCH KEN HODGE tänkt med Todd White. Detta par har gåvan att vara ′′ andliga konsulter ′′ eftersom dessa människor anser sig vara karismatiska och den helige Ande har låtit dem använda tarotkort.

De kallar dem ′′ Destiny Reading Cards ′′ och denna nya uppenbarelse kallas ′′ Christalignment från Betel Church i Redding, Kalifornien.

′′ Korten gör inte ′′ förutsägelser ′′ men de hjälper dig att stärka ditt öde snarare än att kontrollera det. Med hjälp av dessa kort gör de en ′′ läsning ′′ om relationer, jobb och frågor för att hjälpa människor att ′′ fatta bättre beslut i framtiden."

Man kan på deras Facebook-sida se att det här är New Age med en ′′ kristen ′′ duva
https://www.facebook.com/jenny.hodge.92

Dyrkan och sökandet av övernaturliga krafter förutom Gud har funnits sedan början. Satan har använt häxkonst för att hindra människor från att finna helig andlighet enbart i Gud. Han använder häxkonst som medium, horoskop och spel för att locka människor ifrån Gud och mot en makt som ger självupplysning.

Bibeln talar ofta om konsekvenserna av att följa falska idoler och osanning. Läs Skriftsverserna nedan för att bättre förstå vikten av att söka Gud ensam.

′′ Saul dog för att han var otrogen mot HERREN; han höll inte HERRENS ord och konsulterade till och med ett medium för vägledning 1 krönikor 10:13

′′ Vänd dig inte till medium eller sök efter spiritister, för du kommer att besudlas av dem. Jag är HERREN, din Gud."-Leviticus 19:31

′′ Jag kommer att sätta mitt ansikte mot alla som vänder sig till medium och spiritister för att prosta sig genom att följa dem, och jag kommer att skära av dem från deras folk."-Leviticus 20:6

′′ När någon säger till dig att konsultera medium och spiritister, som viskar och muttrar, borde inte ett folk fråga om sin Gud? Varför konsultera de döda å de levandes vägnar? Rådfråga Guds instruktioner och vittnesbörd om varning. Om någon inte talar enligt detta ord så har de inget grynings ljus. Störda och hungriga, de kommer att vandra genom landet; när de är utsvulten kommer de att bli rasande och, när de tittar uppåt, kommer att förbanna sin kung och sin Gud. Då kommer de att titta mot jorden och bara se nöd och mörker och rädd mörker, och de kommer att stöta in i totalt mörker."-Jesaja 8:19-22

′′ Låt ingen hittas bland er som offrar sin son eller dotter i elden, som utövar spådom eller trolldom, tolkar omen, engagerar sig i häxkonst, eller kastar trollformler, eller som är medium eller spiritist eller som konsulterar de döda. Den som gör dessa saker är avskyvärda för HERREN; på grund av samma avskyvärda metoder kommer HERREN, eder Gud att driva ut dessa nationer före eder. Du måste vara oskyldig inför HERREN, din Gud. Nationerna du kommer att dispossess lyssna på de som tränar trolldom eller spådom. Men vad gäller dig, HERREN, din Gud har inte låtit dig göra det."-Deuteronomy 18:10-14

′′ Köttets handlingar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet och utsvävningar; avgudadyrkan och häxkonst; hat, discord, avundsjuka, anfall av ilska, självisk ambition, oenighet, fraktioner och avund; fylleri, orgier och liknande. Jag varnar er, som jag gjorde tidigare, att de som lever så här inte kommer att ärva Guds rike."-Galaterbrevet 5:19-21

′′ Ljuset av en lampa kommer aldrig att lysa i dig igen. Brudgummens och brudens röst kommer aldrig att höras i dig igen. Era säljare var världens viktiga människor. Genom din trollformel leddes alla nationer vilse."-Revelation 18:23

′′ Men de fega, de som förnekar sanningen, de vidriga, mördarna, de sexuellt omoraliska, de som utövar magisk konst, avgudadyrkarna och alla lögnare - de kommer att skickas till den brinnande sjön av brinnande svavel. Detta är den andra döden."-Revelation 21:8

Många lurade säger att man fortfarande kan vara kristen och praktik häxkonst, vilket är falskt. Det är tråkigt att det finns häxkonst i kyrkan och så kallade Guds män låter detta hända."-Jeremiah Knight

 

 

 

/Anji

 

 

 

ANNONS
Av Anji - Måndag 6 juli 23:01

 

 

https://www.truthtellers.org/alerts/John-Hagee-False-Prophet.html

 

John Hagee False Teachings EXPOSED! - YouTube Israel, Dokumentärer, Believe, Lärare, Kristen, Youtube


LÄS artikeln

 

och se också andra falska profeter/Predikanter i texten


 

 

/Anji

 

 

ANNONS
Av Anji - Söndag 5 juli 20:18

http://www.nyapolitiken.biz/sve_politik/lasse-wilhelmsson1.html

 

Sammanställning: Toby Johansen EAEC 2009

 

Sionismen är huvudsakligen en politisk ideologi med religiösa inslag. Ben Gurion talade om sig själv som bolsjevik. Socialismen har haft stort inflytande. Sionismen består av flera grundelement: rasismen, tanken på judarnas utvaldhet, nationalismen och socialismen. Det är alltså en judisk motsvarighet till den tyska nationalsocialismen. Du har den ariska nazismen och den judiska nazismen. Och den judiska föregick den tyska. Moses Hess var faktiskt den som först myntade begreppet ”nationalsocialism”, då med avseende på den judiska socialismen, och detta redan år 1862.

 

Den enklaste definitionen är att sionismen är idén om en judisk stat där berget Sion finns. Det finns som du vet en gammal dröm bland judar om att återvända till Sion. Under påskhögtiden läser man högt ”i morgon Jerusalem” på var och varannan sida i Haggada, som handlar om judarnas uttåg ur Egypten.

 

Men dessa känslor hade ingenting med sionismen som ideologi att göra. Den politiska sionismen kom till på 1800-talet. Sionismens mål är en judisk stat. De flesta judar idag anser att sionismen är en positiv förnyelse av judendomen. Judiska församlingen i Stockholm anser det. Men det finns också andra inriktningar, som Naturei Karta, som är ortodoxa judar och som anser att sionismen är kättersk. De är mycket anti-sionistiska och bränner israeliska flaggor på sina demonstrationer.

 

 

Sionismens anfader var Moses Hess [1812-1875], som också var Marx’ mentor. Han var den som ”omvände” Marx till socialismen. Hess var en tysk-judisk filosof och en av grundarna till den tyska socialdemokratin. Han hjälpte också Marx med Kommunistiska manifestet. Dock utan att underteckna det.

 

 

Hess är känd som ”kommunistrabbinen”. Hess skrev en bok 1862 som hette Rom och Jerusalem. Där lägger han den ideologiska grundvalen för sionismen. Det är väldigt mycket judisk religion i den boken. Men också rastänkande. Han talar om arierna och judarna som två raser som står emot varandra. Denna raskamp är ett grundtema i Hess’ bok. För honom var judarna den överlägsna rasen. Hess betraktade Frankrike som den stora bundsförvanten och tyskarna som fienden. I sin bok Rom och Jerusalem, förklarar Hess:

 

”Hela historien har hittills handlat om en ras- och klasskamp. Raskampen är det ursprungliga och primära, klasskampen är det sekundära. Denna raskamp har i världshistorien främst stått mellan två varandra konfronterande raser: arier och semiter.”

Idén om en judisk stat hänger också ihop med judeförföljelserna. Man upplevde att judarna inte var trygga i Europa. Men sionismen blev aldrig någon stor rörelse bland judar förrän efter andra världskriget. Den österrikisk-judiske journalisten Theodor Herzl [1860-1904] anses som den formella grundaren av sionismen. Han skrev Judestaten 1896.

 

 

Herzl var mera praktisk. Hans bok Judestaten var en plan för hur kolonisationen av Palestina skulle ske. Han betonade inte raskampen eller den judiska religionen i samma utsträckning som Hess. Herzls plan för hur Palestina skulle tagas i besittning antogs på den första sionistiska kongressen 1897.

 

Herzl hänvisar till Hess och har en tydlig respekt för honom. Jag anser att det var Hess som var sionismens fader. Och det gör man även i Israel. Hess begravdes i Bern, Schweiz, sedan flyttade Israels förste premiärminister Ben Gurion [1886-1973] honom till Israels första kibbutz eftersom man anser att han är sionismens och därmed Israels anfader.

 

 

Källa: Lars Wilhemsson

 

 

/Anji

Av Anji - Söndag 17 maj 20:14

När man skärskådar vad som händer i de så kallade kristna församlingarna idag så ryser man över den ljumhet och okunskap som man byggt upp genom att ingå i konstellationen Kristna rådet.

 

När man är med i den sataniska Concord som är Sveriges plattform för spridningen av agenda 2030, där många olika så kallade kristna församlingar och organisationer i Sverige är medlemmar så häpnar man över den fruktansvärda okunskap man har om dessa gemenskaps nämnare jag skriver om.Just nu pågår den globala ekumeniska plan där FN och globalister, samt katolska kyrkan som driver fram lagar för globaliseringen där Sverige ingår i paraplynätverket för en gemensam strategi för en humanistisk livssyn där flera Kristna organisationer b.l.a ingår för att de demokratiska värderingarna blir förbytta mot den diktatoriska antikristliga världsordning som det antikristliga väldet kommer att frambringa .

 

 

Världen behöver ekumenik säger kyrkoledarna i Sveriges kristna råd (SKR) Det låter ju bra att SKR säger sig vilja arbeta för kristen enhet. Jesu bön i Johannes 17 om att ”de alla skall vara ett” lyfts upp som argument. Men vad är det för enhet som SKR:s ledning och teologer egentligen är ute efter?

Det är att ha alltför höga tankar om sig själv och sin organisation, att den med kyrkopolitik ska kunna besvara Jesu bön om enhet. Enheten finns ju redan i Jesus Kristus. Alla är vi ett i Kristus Jesus säger Paulus i galaterbrevet. Och Jesu bön om att ”de alla skall vara ett” (som avser judar och kristna) kommer Herren Jesus själv fullständigt att besvara när han återkommer som han lovat och sätter sina fötter på olivberget i Jerusalem. Vilken dag det ska bli!

 

Det synes vara en organisatorisk enhet underordnad påven i Rom som är drivkraften bakom SKR:s ekumeniska strävanden. I så fall kommer det att krävas mycket makt och kontroll över fåren i de olika kyrkorna och samfunden som i dag ingår i SKR. Var är Andens enhet i detta spektakel och hur kan församlingsmedlemmar acceptera denna falska konstellation utan att resa sig upp och säga att nu får det vara nog med detta med ett ledarskap med Pingströrelsen ledare Daniel Alm i spetsen.

 

/Jan-Åke Henriksson

 

Tack Jan-Åke för texten

 

/Anji

Av Anji - Fredag 15 maj 22:39

Att ge eller att ta!

Publicerad 2020-05-07 18:10:27 i Jesus,

 https://experimentlandet.blogg.se/2020/may/att-ge-eller-att-ta.html

 

 Guds/Jesus rike handlar om att ge och inte om att ta. Dessvärre så är många som kallar sig för ”kristna” bara ute efter att ta utan att ge.

De tror att om de ”ger” mycket i form av tionde och till kollekten varje söndag eller andra dagar i veckan till den kyrka/det samfund de tillhör (ibland så testamenterar de sina pengar eller ägodelar till kyrkan eller samfundet) så skall det gå dem väl.

Men är det ett givande som behagar Jesus/Gud i den nytestamentliga eran?

 

Handlar inte detta om att de vill TA och TAR?

 

Att de tror sig ge något av värde (materiella ting) som enligt dem själva har det största värdet som de världens människor de är? De ger bort sitt allra käraste som är deras pengar och/eller andra materiella ting när de i själva verket tar och snyltar på dem som är sant troende på JESUS/GUD och på Jesus/Gud själv?

De vandrar inte med Jesus/Gud och har därför inget att ge till honom och till hans rikes utbredande men tror att de kan köpa sig fria genom att ge pengar eller annat till Jesus/Guds rike för de vill ju så gärna ha en plats i himmelen den dagen de dör. Tanken på att de kanske hamnar i helvetet på grund av ren girighet eller annat klarar de inte av.

 

De tror tragiskt nog att de kan få en biljett till himmelen genom att ge pengar och annat till någon kyrka/till något samfund och dessa kyrkor och samfund tar förstås tacksamt emot och fortsätter att uppmuntra dem till att ge till kyrkorna och till samfunden men talar inte om sanningen att de istället TAR och rövar/plundrar Jesus/Gud och de som har blivit SANT frälsta genom sitt givande på fel sätt och på ett egoistiskt sätt.

Kyrkorna och samfunden lär sig tids nog vad dessa människor vill höra och anpassar sig efter det. De börjar att predika ett annat evangelium och en annan Jesus för att behaga dem/de som föder dem och deras kyrkor och samfund.

 

Av den anledningen så ser det ut som det gör inom dagens kyrkor där det finns få sant frälsta om ens någon/några kvar.

Att tro sig kunna köpa sig en plats i himmelriket är något som inte Jesus/Gud, apostlarna och bibeln stödjer men kyrkorna stödjer detta av någon anledning samt mycket annat som det inte finns något stöd i bibeln för.

Jesus/Gud, apostlarna och bibeln lär att när man kommer samman som troende så har alla något att ge (på lika villkor) och att alla är grenar av trädet samt att vi alla som tror på honom är lemmar i Kristi kropp där Jesus/Gud är denna kropps huvud.

 

 

Kristi kropp kan inte fungera utan alla lemmar (utan de troende) men det är inget som kyrkorna och samfunden bryr sig om för de vill av någon anledning endast ha åhörare som lugnt och stilla sitter på sina platser och TAR och tar emot vad de, deras präster och pastorer säger.

De, kyrkorna och samfunden, fungerar ypperligt bra utan att de som samlas (de som säger sig vara sant frälsta till Jesus/Gud) GER något.

Det handlar om att TA och om att TA emot det som sägs av människor som har studerat teologi och som därför anses vara kunniga eller förmer än de andra men det är inte vad Jesus/Gud vill med sin församling (Guds församling).

 

Han vill att de skall GE och GE på ett rätt sätt. Han vill inte att hans barn (som har Jesus/Guds Ande) skall gå till en kyrka för att TA och ta emot en predikan (sitta och svälja allt som någon pastor eller prästen som har anpassat sig till världen vill att de skall svälja) utan att ge något tillbaka.

 

Då (om detta sker) är det något som är väldigt FEL även om kyrkan eller samfundet har flera tusen eller miljoner anhängare

 

 

/Anji

Av Anji - Onsdag 13 maj 22:46


—————————-
Splittringen har alltid skapat missförstånd, som slutat med stridigheter. I stället för att lyssna till Guds Ord, som varnat för splittring har man vänt sig bort ifrån Guds Ord.

 

Och så säger Guds Ord till alla människor, som går egna vägar att: “Många håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden.”..Se symbolbilden här ner till vänster…Ordsp. 14:12.


—————————-

Enligt Bibeln saknar Ekumeniken den helige Andes ledning och därför har den blivit ett djävulens bländverk. I Ekumeniken har man förenat de olika kyrkorna, i en falsk gemenskap, där medlemmarna saknar Guds Kärlek, Renhet och Rättfärdighet och där varje kyrka får fortsätta, att hålla fast vid sina egna läror och sina egna tolkningar av Guds Ord. Och därför så lyser deras verksamhet med himmelens Gud, Jesus Kristus och den helige Andes tydliga frånvaro.


—————————–
För att kunna hålla fast och binda medlemmarna, i Ekumeniken så ändrar man på Guds Ord, så att det passar Ekumenikens falska läror, som är i strid mot  Guds Ord.


—————————–
Jesus varnade tydligt för den kompromiss, som Ekumeniken bedriver och sade, att: “Sådant skall edert tal vara, att ja är ja och nej är nej. Vad därutöver är, är av ondo.” Matt. 5:37.


—————————–
Allt som sker inom ekumeniken, och inom de olika kyrkorna, i vår tid, är tydligt förutsagt i Bibelns profetior, som ett Satans verk, som skulle känneteckna den sista tiden bland Guds folk.

 

I stället för att söka sig till Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, så söker människorna sig till de olika religiösa rörelserna, som har höjt och breddat dörren in i Guds rike.

 

Och därför vill människorna inte se eller höra, att Jesus sagt: “Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet,  och få äro de som finna den.”Matt. 7:13-14.

 

Den som läser Bibeln kan tydligt se, att Stefanus tydligt säger, att:

 

Den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer.”  Apg. 7:47-60. 

Min vän! Guds Ande bjuder i dag alla människor, i det splittrade religiösa system, att komma till Jesus Kristus. Ty han säger särskilt till dig: “Kommen till mig, I alla, som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.”   Matt. 11:28. 

 

 

http://369614.hotellet.bahnhof.net/index23.html

 

/Anji

 

 

Av Anji - Onsdag 22 april 00:21

Varför vill människor komma till himmelriket när de dör?

 

”Mitt rike är inte av denna världen” säger Herren Jesus Kristus som levde som människa och som Gud på jorden (som 100% människa och som 100% Gud) och som kom till jorden för att bereda en väg till Gud (för alla människor som tror/kommer till tro på honom) vilket han gjorde genom sin död på KORSET.

 

Hans egna folk, judarna, tänkte inte på något annat än att få vara i harmoni med romarna och att få göra dem till lags för judarna ville inte förlora den makt och den status de hade som judar i romarriket. De var livrädda för att romarna skulle ta ifrån dem den makt och den status de hade lyckats tillförskansa sig i detta rike och bland sitt EGET folk.

Det ledde till att när deras Gud (som de påstod sig tro på) dök upp i form av Herren Jesus Kristus (som var Gud) och som inte kom till jorden för att de, judarna, skulle kunna bevara sin makt och sin status i romarriket så började de, judarna, att smida planer som handlade om hur de skulle kunna göra sig av med honom (med Jesus/Gud) som de såg som en UPPRORSMAKARE.

 

 

Deras antikristliga hjärtan såg sin egen Gud (sin Messias) som en upprorsmakare som ville ta ifrån dem (de penningstinna och maktgalna judarna) deras makt och status i romarriket.

De ville gärna samarbeta med Jesus som gjorde alla möjliga tecken och under eftersom de hade kunnat tjäna på det för egen del men Jesus (Gud) ville inte samarbeta med dem/dessa judar så att de skulle kunna ha kvar sin makt och sin status i romarriket.

Istället så kallade han dem för huggormsyngel, för vitkalkade gravar fulla av de dödas ben, han kallade dem för hundar, för grisar, för Satans barn med mera.

 

 

De (judarna) började att gnissla tänder och blev allt mer och mer vreda på denna upprorsmakare. De ville inte ta död på honom själva (det var de för fega för och det skulle dessutom kunna ge dem ett dåligt rykte) utan bad romarna om hjälp men de (romarna) ville inte beblanda sig med saker och ting som hade med en religion/en sekt att göra men gick med på att ställa Jesus (Gud) till svars.

 

 

De (romarna) kunde inte hitta något brott som han hade begått (han, Jesus, sa att ”mitt rike är inte av denna världen”) vilket fick romarna till att häpna och till att tro att de hade någon förståndshandikappad människa framför sig.

De (romarna) tyckte synd om honom men judarna hävdade att han var en fiende även till romarna och att han kunde krossa hela romarriket om han inte stoppades. Judarna fick romarna till att tro att han (Jesus/Gud) även var ett stort hot mot dem och så gick det som det gick. Romarna korsfäste Jesus (Gud) under hejarop från judarna och de skriftlärda och fariseérna.

 

 

Detta parti eller sekt lever kvar än i dag inom judendomen och inom dagens kyrkor och samfund som agerar likt skriftlärda och fariséer på uppdrag av denna sekt/på uppdrag av judarna för att de har fåtts till att tro att dessa motståndare till Jesus/Gud är Jesus/Guds barn. Att alla judar, även om de hatar Jesus/Gud och inte vill ha med honom att göra, är Jesus/Guds barn och UTVALDA.

 

 

Dessa judar som såg till så att Jesus (Gud) blev korsfäst trodde på DE ÄLDSTES STADGAR”, som också kallas för Talmud. De trodde även på att kung Salomo som Gud slog bort på grund av sin avgudadyrkan (i det gamla testamentet och som lade grunden till judarnas Kabballa) kunde föra dem fram mot högre höjder.

När Martin Luther fick veta vad som stod i judarnas Talmud om de ”kristna” så skrev han en bok som heter ”Om judarna och deras lögner” och han blev kallad för en antisemit på ålderns höst när han avslöjade vad som stod i Talmud angående Jesus (Gud) och de kristna.

Från att ha varit en vän till judarna (han var en vän till dem och hade skrivit böcker tidigare där han stod upp för dem och de såg honom som en vän) blev han plötsligt en antisemit enligt judarna trots att han bara refererade till deras Talmud (till judarnas hat mot Jesus och mot hela kristenheten) som fortfarande är rättesnöret inom stora delar av judendomen, och blev med ens deras fiende.

 

 

Kung Salomos avfall har frimurarna anammat. Frimureriet kommer från dessa penningstinna och maktgalna judar som agerar på samma sätt än idag och genom att nästla sig in överallt med list och bedrägerier och det verkar inte som att de ”kristna” förstår något hur mycket man än skriver eller försöker att förklara.

Kyrkorna (medlemmarna i dessa) har blivit dagens skriftlärda och fariséer då de vill ha det lugnt och tryggt och bra. De vill inte ha någon eller något som bryter sig in för att säga sanningar. De motarbetar allt som har med Jesus/Guds sanningar att göra precis som de skriftlärda och farisseérna gjorde när Jesus (Gud) kom till jorden och de ville bli kvitt denna upprorsmakare.

 

 

De vill gärna komma till himmelen när de dör men om de inte har stått upp för Jesus/Gud under sitt jordeliv varför är de då så måna om att vara med honom den dag när de dör?

Om de har stått upp för allt möjligt under sitt jordeliv och som inte handlar om att stå upp för Jesus/Gud och om de har trivts bra med det så varför vill de då stå upp för honom när de dör? Varför vill de komma till himmelriket och till Jesus/Gud när de dör eller när de är döende?

Jag ställer en fråga och ni som är ”kristna”/frälsta får gärna svara. När en människa dör vandrar den då inte vidare mot det som den har tyckt om och stått upp för i världen eller vandrar den mot något slags himmelrike som den inte har velat kännas vid under sin livstid på jorden?

 

Läs mer här:

 

https://experimentlandet.blogg.se/2013/october/kung-salomos-avfall-och-satans-system.html

Och här: 

https://experimentlandet.blogg.se/2015/july/om-judarna-och-deras-logner.html

 

 

/Anji

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se