Han  lever

Inlägg publicerade under kategorin Förlåtelse och frälsning

Av Anji - Tisdag 2 juni 22:55


Jesus. Ja Jesus har visat mig vägen.

 

Vägen till allt-  det som kommer: Himmelens land.

 

Att vända om och få en tro på Jesus är det bästa för en människa.

 

Att inte vända om åt andra hållet utan stå bergfast med Jesus, vad som än sker.

 

Sångerna känner du nog igen- men lyssna igen...  Jesus är LIVET!

 

 

/Anji


ANNONS
Av Anji - Söndag 24 maj 23:30

 

JESUS KOMMER

 

Han kommer till dig personligen, bultar på hjärtats dörr, kallar till försoning med himmelens Gud genom Jesus Kristus och det han gjort för dig och mig. För alla människor.


Ett erbjudande som du tar emot – eller avvisar. Valet är ditt!
Gud söker människan. Han vill att alla människor ska blir frälsta (räddade) och komma till kunskap om sanningen, som är Jesus Kristus. Han som är Vägen, Sanningen och Livet, det säger Bibeln.


De första människorna gömde sig för Gud, när de hade brutit Hans bud. Herren Gud kallade på människan och frågade redan i bibelns första bok:

 

”Var är du?”


Ekot av frågan vilar över hela mänskligheten idag. Var är du? Varför gömmer du dig för den Gud som har skapat dig och vill att du ska leva för honom och i honom.


Genom Jesus Kristus och det verk han utförde på Golgata, hans blod som rann till försoning för varje människa, kan var och en som tror bli rättfärdig och var och en som bekänner Jesus vara Kristus, bli frälst – räddad!
Idag nås du av maningen. Idag är frälsningens dag, NU är den välbehagliga tiden.

Nuet är det enda männskor har till sitt förfogande – gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett, men IDAG hjälper Herren. Och idag är frälsningens dag.

 

Tiden är snart slut – ingen tid ska ges mer, säger bibeln i ett sammanhang.

 

Ta vara på den till frälsning och liv i Gud.

 

Maranata – Jesus kommer! https://midnattsropet.se/midnattsropet/jesus-kommer/

 

 

/Anji

 

ANNONS
Av Anji - Fredag 17 april 23:41

Alla behöver frälsning

vem kan säga: jag är fri från synd?………. Ords 20:9

 

vi gick alla vilse som får……………………… Jes 53:6

 

alla har syndat………………………………. Rom 3:23

 

syndens lön är döden……………………… Rom 6:23

 

ni var döda genom era synder………………… Ef 2:1

 

förnekar vi vår synd bedrar vi oss……….. 1 Joh 1:8

 

 

JA, ALLA behöver frälsning!!!

 

/Anji

 

Av Anji - Torsdag 2 april 23:20

 

 

1 Petrus 1:3-5     Född på nytt

 

 

3

Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

4

till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i himmelen är förvarat åt eder,

5

I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden.

 

*

Petrus ord ger oss glädje, eller hur? Hans ord grundar sig på vad Gud redan har gjort för oss i Jesus Kristus. Vi är kallade att leva i hoppet om evigt liv (vi har evigt liv som frälsta). Evigt liv börjar när vi tror på Gud och blir medlemmar i hans familj. Vi kan alltså leva med förtröstan på Gud.

 

/Anji

Av Anji - Fredag 21 feb 23:53

Frälsning/Räddning: mer om orden och meningen här:

Rädda, räddare, räddning, frälsa, frälsare, frälsning

I äld­re svens­ka ha­de or­den ”rädda” och ”frälsa” sam­ma in­nebörd. I vår tid har ”frälsa” ut­veck­lats till ett re­li­giöst spe­ci­alord. Även re­li­giösa tex­ter vin­ner dock i åskådlig­het om man använder or­det ”rädda”, vars egent­li­ga be­ty­del­se all­tid finns i bak­grun­den. Före­lig­gan­de översätt­ning har ge­nomgåen­de den­na ord­stam i GT och Tillägg till GT, där närhe­ten till kon­kre­ta och var­dag­li­ga förhållan­den är ofrånkom­lig. Det pas­sar t.ex väl till tex­ter­nas in­nehåll när Gud kal­las rädda­re sna­ra­re än frälsa­re, ef­tersom sam­man­hang­et of­tast gäller påtag­lig nöd och fa­ra (1 Krön 16:35; Ps 70:6; Jer 14:8; 1 Mack 4:30; Vish 19:9).

 

Rädd­ning el­ler fräls­ning är ett hu­vud­mo­tiv i NT:s bud­skap. De tro­en­de blir rädda­de tack va­re Kristus, först ge­nom omvändel­sen och se­dan slut­gil­tigt på den sista da­gen. De räddas från djävu­lens makt, från syn­den och dess följ­der: sjuk­dom och död, do­men, la­gens hot om straff, Guds vre­de.

 

De ord som grund­tex­ten använder (sóze­insotérso­tería) kan även i des­sa fall myc­ket väl åter­ges med or­det ”rädda” och dess av­led­ning­ar, som tyd­ligt klargör att det in­te ba­ra rör sig om ett in­re, psy­ko­lo­giskt ske­en­de. När sam­man­hang­et ute­slu­ter den­na miss­upp­fatt­ning används ibland de äld­re or­den ”frälsa”, ”frälsa­re” och ”fräls­ning”, som på ett an­nat sätt an­ty­der det re­li­giösa mo­ti­vets to­ta­la om­fatt­ning; så t.ex när nam­net Je­sus utläggs i Matt 1:21.

 

In­te ba­ra Kristus ut­an också Gud sägs i NT va­ra människor­nas frälsa­re (t.ex. 1 Tim 1:1), vil­ket även kan ut­tryc­kas med or­den att fräls­ning­en finns hos ho­nom (Upp 7:10). Grund­tex­tens ut­tryckssätt an­kny­ter på des­sa ställen till den sam­ti­da se­den att hyl­la kung­ar och kej­sa­re som un­dersåtar­nas välgöra­re och rädda­re.

 

/Anji

 

 

Av Anji - Torsdag 20 feb 22:38

Inspiration


Gud vet EXAKT vad varje människa behöver. HAN och bara HAN kan ändra på oss alla, till det bättre!  Var trygg i att veta att DU kan bli hans barn och få hjälp och stöd i allt  och ett evigt liv.

 

/Anji

 

 

Av Anji - Måndag 10 feb 23:34

Love in Faith on Instagram: “She who kneels before God 🙋‍♀️ can stand anyone 🙌 We would be honored if you followed us @love.in.faith 💕 . . . . . . . #bibleverse…”

 

Under kontroll

 

Fullkomlig relation.

Vi är fullkomliga på grund av vårt eviga förbund med den fullkomlige Jesus Kristus, När vi blev Guds barn förklarade Gud oss “utan skuld” genom vad Jesus, hans älskade son gjorde för oss. Hans fullkomlighet är absolut och oföränderlig, och det är vår fullkomliga relation med honom som garanterar att vi en dag nå fullkomlighet.

Fullkomlig tillväxt.
Vi växer och mognar andligt så länge vi fortsätter att tro och lita på Jesus, lär oss mer om honom, kommer närmare honom och lyder honom. Vår tillväxt är växlande eftersom den är beroende av vår dagliga vandring med Gud. Ibland sker mognaden snabbare, ibland långsammare, men allt vi eftersom vi arbetar vidare kommer vi närmare fullkomlighet, de är en följd av Guds arbete med att fullkomna oss.

 

Se Fil 3:1-15.

 

Gud, Fadern.  Se Joh 14:27.  27 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.
Verklig frid är ett resultat av kunskapen om att Gud har all kontroll och allt under kontroll och medborgarskap i Guds nya värld är garanterat. Vi vet vart vi är på väg och att segern över synden är ett faktum.

 

/Anji

 

 


Av Anji - 21 december 2019 22:27

 

 

Att bevara Ordet!

 Text: Gertrud Johansson

Paulus skriver till sin unge medarbetare och andlige son Timoteus. I sina två brev som är nedtecknade i Nya testamentet förmanar han honom på många sätt. Han varnar för kommande tider, svåra tider och ett avfall som skulle komma att ske. Detta gör Paulus för att förbereda sin unge medarbetare så att han skulle kunna bevaras och vara ett redskap åt Gud. Det gällde att bevara det rena Gudsordet från främmande läror och fåfängligt eller osunt tal. Det gällde att bevara en oskrymtad tro och förhålla sig rätt i Guds församling, sanningens stödjepelare och grundfäste.
 

Timoteus får emottaga många förmaningar. Det fanns sådant han behövde ha akt på, hålla stadigt fast vid och annat behövde han hålla sig undan från, ja till och med fly ifrån. Det viktigaste som gällde för honom var att bevara det som hade blivit honom betrott. Han skulle komma att konfronteras med tomma ord och gensägelser från en falsk kunskap. I andra brevets första kapitel ser vi i vers fjorton att han behövde ha den helige Ande för att kunna bevara det goda som hade blivit honom betrott. Till allt i Guds verk behöver vi den helige Ande, därför att det vi rör oss med är inte idéer eller tankar vilka som helst. Det är andliga verkligheter som är långt högre än allt vad människor i sig själv kan frambringa eller förstå. Måtte vi fatta detta så vi inte gör oss skyldiga till svek med oöverskådliga andliga konsekvenser.
 

 I Gamla testamentet möter vi en man som ägde en vingård. Hans namn var Nabot. Vi läser om honom i första konungabokens tjugoförsta kapitel. Kung Ahab ville åt denna vingård och lockar med att Nabot skulle få en mycket bättre vingård istället bara han kunde få den som Nabot ägde. Men Nabot nekade kungen det. ”Herren låte det vara fjärran från mig att jag skulle låta dig få mina fäders arvedel” säger Nabot. Vingården hade gått i arv, vem vet hur många generationer. Kungen hade ingen laglig rätt att ta den ifrån honom. Men då uppträder en tredje part i sammanhanget. Isebel, drottningen, hade inga skrupler. Hon befaller i kungens namn, de äldste och förnämste att på förrädiska och falska grunder anklaga och låta likvidera Nabot. Så kunde Konung Ahab ta vingården i besittning. För Nabots efterkommande fanns inte längre någon vingård att ärva. Vilken tragedi.


I denna berättelse kan vi lära och ta varning. Vi, som maranatafolk, har genom den förkunnelse vi mottagit och det församlingen genom Guds nåd stått upp för, fått ett oerhört ansvar att förvalta ordet som blev oss givet. Det är den arvedel vi har fått att bevara. Församlingen, som är sanningens stödjepelare och grundfäste, har i vår tid fått stå emot tidens strömningar när det gäller världens tankar på många områden. Vi har kämpat för att hålla oss utanför all falsk ekumenik, utanför kyrkopolitik, utanför feminismens fördärvande kraft, utanför familjebildning på obibliska grunder, med hbtq:s påverkan. Vår kamp har också handlat om barnens uppfostran. Det gäller föräldrarätten, att själv få ta hand om sina barn, agafrågan och hemundervisningen inte minst. Vi har försökt hävda vad Guds Ord säger på alla dessa och ännu fler områden. Vi har velat gå en annan väg där det gäller arbetslivet genom att skapa egna arbetstillfällen. På det sättet har vi försökt leva ett urkristet församlingsliv med kommunitetsliv, evangelisation och mission. Genom allt detta har ett särskilt ansvar kommit på vår lott.

  Vi har en motståndare. Det är denna världens furste, som likt Ahab vill åt vår arvedel. Denna potentat vill ta över vingården och göra en köksträdgård åt sig själv av det vi ärvt. Förstå bilden. Det vi äger vill han använda för sin egen vinning, göra det oförargligt och utslätat. Han lockar oss med att vi ska få det så mycket bättre. Det låter ju så fint att få lugn och ro, bli vän med världen och slippa konfrontationer i fråga om alla dessa områden. Så skönt att bli erkänd och inte behöva sticka ut i något sammanhang. Plötsligt blir man oförarglig i alla ljumma miljöer. Så lätt det går att sälja bort arvedelen. Vi får dock inte glömma att för den som vill vara världens vän, blir Gud en ovän enligt Jakobs brevs fjärde kapitel. Vill du verkligen ha Gud till ovän? Besinna det käre broder eller syster. Vi behöver likt Timoteus bevara ordet, eftersom allt vi fått i församlingen kommit till oss genom ordets predikan. Vi får inte förändra något i tankesättet som gör att denna tidens Ahab får utnyttja det vi fått för egen del. Detta blir att, utan att vi fattar det, vara en del i att uppbygga Antikrists rike.

Vi måste likt Nabot vägra att sälja. Vingården är för dyrbar. Den ska nästa generation ta över om vi troget förvaltar och bevarar den. Någon laglig rätt till vår arvedel det har världen inte. Vi har vår rätt att behålla och bevara det vi fått ärva. Men även idag finns en väldig fara i Isebels ande. Den är verksam genom ovaksamma människor. Genom oförstånd och bristande insikt kan denna andeströmning, mitt ibland oss, locka oss bort från vägen och in i världens dömande sfär. 
 
Där är det svårt att stå upp för sanningen eftersom hela världens syn bygger på lögn från början till slut. Falska vittnen stod upp mot Nabot, och falska vittnen stod också upp mot Jesus. Vi kan inte ha några förhoppningar att någonsin bli godkända eller bejakade i denna världen. Det blev inte Jesus heller. Men den seger han vann kan vi få vandra i, bara vi förblir i ordet. Låt oss syskon fortsätta kampen, vandra med ett vaksamt sinne och hjärta. Genom Guds nåd och genom hans Ande kan vi bevara ordet och vinna nästa generation för den oerhörda rikedom som finns i vår arvedel. Vi kanske måste bli blodsvittnen för att vinna seger i denna svåra tid, men då behöver vi likt Mose ha vår blick riktad på lönen bortom denna tiden.
 
Vi har ett evigt arv som väntar, och en härlig ingång i himmelen där vi får höra ”Väl gjort du gode och trogne tjänare, gå in i din Herres glädje.”
 
 
Upplyftande ord! Oerhört viktigt!!  /Anji
 

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se