Han  lever

Inlägg publicerade under kategorin Ekumenik

Av Anji - Lördag 27 juni 01:06

Ekumenik är inte väckelse

 

 

Eftersom Guds församling är Kristi kropp, så kan det inte finnas mer än en Guds församling på samma ställe antingen man har stora eller små sammankomster. “Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” Matt. 18:20.

Vad är då ekumenik och alliansmöten för någonting? Vad är det som man allierar sig med? Har de en pingst-Jesus, en baptist-Jesus, en maranata-Jesus, en metodist-Jesus o.s.v.? Då måste de också ha många församlingskroppar, många kopior av Kristi kropp.

Det finns bara en Jesus som är vår Herre och Frälsare, och han vill inte ha någon gemenskap med dessa sköko-kyrkor och samfund som har splittrat Guds folk och förstört församlingsgemenskapen. Han har för länge sen befallt sitt folk att draga ut där ifrån. Upp.18:4

 

 

Ekumenik och alliansmöten är en allians mellan olika kyrkor och samfund. Också den katolska kyrkan omfattas av gemenskapen. Att kyrkan ha förföljt, torterat och mördat miljoner kristna, detta talar man inte om. Detta är gammalt och glömt. Men kyrkor och samfund kan aldrig få förlåtelse för sina synder. De har ingen del i Jesus försoningsverk på korset och de kommer aldrig att omvända sig. Enskilda medlemmar kan bli frälsta, men det är viktigt att de lämnar de kyrkor och samfund där de är medlemmar.

När Jesus dog på korset, då beredde han en ny väg till Gud för människor. Hebr. 10:19-22. Men religiösa organisationer och kyrkosystem har ingen del i Jesu försoningsblod, och de kan aldrig omvända sig. Kyrkornas falskhet och hyckleri måste få sin dom. Kyrkornas förföljelser, tortyr och mord på miljoner kristna kan aldrig bli förlåtet. Gud kommer att vedergälla den stora skökan och alla hennes horungar efter deras gärningar.

 

 

Den katolska kyrkan är den stora skökan i Upp. 17:e och 18:e kapitel. Och de övriga kyrkorna och samfunden är hennes döttrar. Hon är moder till skökorna och till styggelserna på jorden. Med skökor menas här kyrkosystem som förfalskar Guds ord och blandar upp det med sina egna läror och stadgar, allt under det att de menar sig vara Kristi kyrka. De bär Kristi namn, men tillhör en annan herre. Sådant är religiös otukt – trolöshet mot Kristus.

Trots kyrkornas förföljelser och mord på miljoner kristna, så tror folk ändå att kyrkorna är från Gud. Hur dumma kan folk bli egentligen? Det är inte utforskat än.

Det som skapar enhet och gemenskap i Guds församling, är en gemensam tro på en församlingskropp, en Ande, en Herre, en tro, ett dop, och en Gud som är allas Fader. Ef. 4:1-6. Men vad är det som skapar den ekumeniska enheten och gemenskapen? Jo, det är ett gemensamt avfall från tron på Jesus. En gemensam flathet inför den stora skökan, och en “fri kärlek” (religiös otukt) som inte tar hänsyn till vad Guds ord säger.

 

 

Kyrkornas “fria kärlek” och “kristna gemenskap” är ingenting annat än religiös otukt – trolöshet mot Kristus. För en sann Jesu lärjunge är det ett renlighetsbehov att avhålla sig från sådant.

Men hur ska vi göra när vi ha kommit ut ur kyrkorna och samfunden? Svaret på den frågan står i Matt. 28:18-20. “Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände.”

Detta har kyrkorna motarbetat under hela kyrkohistorien. De predikanter som har velat förkunna Guds ord har fått kyrkorna emot sig. Massor av kristna har blivit förföljda, torterade och mördade av kyrkan, för att de trodde på Jesus och lät döpa sig.

När en ny väckelse kommer igång, då kommer det genast fram en underlig idé om att de som har upplevt väckelse och förnyelse måste ha ett särskilt namn. Man måste hitta på ett namn på dem.

 

Och så lurar Satan dem till att börja bygga ett nytt kyrkosamfund. Detta är hans metod att göra slut på väckelsen. De som har vaknat eller börjat vakna, dem vill han stänga in och söva ned på nytt. Annars kan de väcka upp hela Guds församling, så att hela det religiösa skökoväsendet blir avslöjat.

Guds folk har ännu inte förstått vad djävulen höll på med i gamla tiders väckelser. Man berömmer de gamla väckelsepredikanterna för de allvarliga misstag de gjorde när de bildade nya kyrkor och samfund. Detta var ju inte till någon fördel för väckelsen. Tvärt om, det var detta som förstörde väckelsen. Att de kristna ha blivit uppdelade i en massa kyrkor och samfund, det är ingen annan än djävulen som vinner fördelar av det.

Vad som nu gäller är att avslöja allt om Satans alla kyrkor och samfund, så att alla kristna kommer loss där ifrån innan Jesus kommer. När Guds vredesdom drabbar det stora Babylon, då får det inte finnas en enda brudesjäl kvar där.

 

 

Ekumeniken är en bekväm väg till helvetet. Man behöver inte anstränga sig, bara låta sig dragas med i det religiösa avfallet. Kyrkan är en inrättning som är helt inriktad på att producera avfall. Och den har smutsat ner hela jorden med sitt religiösa avfallsutsläpp.

http://www.algonet.se/~allan-sv/EKUMENIK.HTM  Allan S

 

ALLAN S lever inte längre, men jag vill visa texten som är sann!

 

/Anji

 

 

ANNONS
Av Anji - Söndag 17 maj 20:14

När man skärskådar vad som händer i de så kallade kristna församlingarna idag så ryser man över den ljumhet och okunskap som man byggt upp genom att ingå i konstellationen Kristna rådet.

 

När man är med i den sataniska Concord som är Sveriges plattform för spridningen av agenda 2030, där många olika så kallade kristna församlingar och organisationer i Sverige är medlemmar så häpnar man över den fruktansvärda okunskap man har om dessa gemenskaps nämnare jag skriver om.Just nu pågår den globala ekumeniska plan där FN och globalister, samt katolska kyrkan som driver fram lagar för globaliseringen där Sverige ingår i paraplynätverket för en gemensam strategi för en humanistisk livssyn där flera Kristna organisationer b.l.a ingår för att de demokratiska värderingarna blir förbytta mot den diktatoriska antikristliga världsordning som det antikristliga väldet kommer att frambringa .

 

 

Världen behöver ekumenik säger kyrkoledarna i Sveriges kristna råd (SKR) Det låter ju bra att SKR säger sig vilja arbeta för kristen enhet. Jesu bön i Johannes 17 om att ”de alla skall vara ett” lyfts upp som argument. Men vad är det för enhet som SKR:s ledning och teologer egentligen är ute efter?

Det är att ha alltför höga tankar om sig själv och sin organisation, att den med kyrkopolitik ska kunna besvara Jesu bön om enhet. Enheten finns ju redan i Jesus Kristus. Alla är vi ett i Kristus Jesus säger Paulus i galaterbrevet. Och Jesu bön om att ”de alla skall vara ett” (som avser judar och kristna) kommer Herren Jesus själv fullständigt att besvara när han återkommer som han lovat och sätter sina fötter på olivberget i Jerusalem. Vilken dag det ska bli!

 

Det synes vara en organisatorisk enhet underordnad påven i Rom som är drivkraften bakom SKR:s ekumeniska strävanden. I så fall kommer det att krävas mycket makt och kontroll över fåren i de olika kyrkorna och samfunden som i dag ingår i SKR. Var är Andens enhet i detta spektakel och hur kan församlingsmedlemmar acceptera denna falska konstellation utan att resa sig upp och säga att nu får det vara nog med detta med ett ledarskap med Pingströrelsen ledare Daniel Alm i spetsen.

 

/Jan-Åke Henriksson

 

Tack Jan-Åke för texten

 

/Anji

ANNONS
Av Anji - 12 juli 2019 00:08

 

 

KRISLAM lite bakgrund   från länken: 

https://monalola62.blogspot.com/2017/10/krislam-lite-bakgrund.html

 

Chrislam - vad är det?

Chrislam är ett modernt försök att blanda kristendomen och islams läror och praxis. Historiskt började Chrislam under en nigeriansk ledare som heter Tela Tella på 1970-talet. Den erkänner både Bibeln och Koranen som heliga böcker och läser från båda källorna under sina sammankomster. På samma sätt firas både kristna och muslimska helgdagar lika. Gud och Allah anses vara samma gud.


Medan antalet Chrislam-anhängare i Nigeria är få, så har koncepten Chrislam spridit sig över hela världen de senaste åren. Många hävdar att de bland-tros-rörelserna som innehåller både kristen och muslimsk undervisning i väst är Chrislam, medan vissa östliga rörelser har använt element av båda religionerna i blandade, synkretistiska rörelser. Vissa blandar felaktigt ihop Chrislam med ”kristen-islam dialog” eftersom webbplatsen ”chrislam.org” använder termen på detta sätt i Libanon. Men att föra en dialog mellan de två är en annan sak än att blanda kristendomen och islam till en religion.


Både biblisk kristendom och traditionell islam förkastar moderna försök av blandning till Chrislam. Bibeln lär ut att det finns en Gud (Genesis 1: 1) och att Jesus Kristus är den enda vägen till Gud (Joh 14: 6; Apg 4:12). Islam förkastar idén om Jesus som gudomlig, förkastar den kristna ståndpunkten om Gud som treenig, och avvisar den kristna tron om frälsning enbart av tro. Dessa två religioner motsätter sig på logiskt sett varandra på många sätt. Det enda sättet på vilket dessa två trossystem kan blandas är att bara välja de övertygelser som passar in på sina förutfattade uppfattningar eller tolkningar av både Bibeln och Koranen för att passa en viss agenda.


Chrislam kom i strålkastarljuset 2009 efter Megakyrkans en pålysning avpastor Rick Warrens vid ISNA 2009-samlingen (en stor muslimsk nationell händelse). Anklagelser gjordes om att Warren hade predikat ett budskap om Chrislam, att båda religionerna var en. Warren svarade snart med en klar avvisning av dessa Chrislam anklagelser och en bekräftelse av den ortodoxa kristendomen. Men händelserna kring denna kontrovers ledde till stor uppmärksamhet när det gällde definitionen av Chrislam och dess spridning i hela Amerika.


Några har börjat kalla till bland-tros sammankomster i USA som involverar kombinerade gudstjänster med muslimska och kristna element Chrislam. Teologiskt är denna etikett korrekt, men dessa deltagare är inte kopplade till rörelsen i Nigeria och skulle sannolikt avsäga sig den etiketten.


I slutändan måste dock kristna vara medvetna om att blandningen av islamiska tillbedjans-element med kristen tillbedjan ska avvisas (Jude 3). I stället behöver muslimer se tydliga exempel på kristna som står fasta i sin tro, presenterar den bibliska synen på Jesus Kristus och lever i Bibelns läror. Först då kommer det bibliske evangeliet att vara klart för muslimer som söker frälsning.


https://www.compellingtruth.org/Chrislam.html
 
::::::::::::
Man kan inte och ska inte blanda kristendom och islam tillsammans!  DET är verkligen en SYND!
 
/Anji

Av Anji - 12 april 2019 22:20

 

Stad moln   div 024 

EKUMENIK bär till helvetet


…. har ni förstått vad det gäller? En påminnelse kommer här:

*

Man Har Nu Rest Gravstenen Över Sig Själva

CHARTA OECUMENICA

Detta är det dokument som frikyrkorna i Sverige förbundit sig till:

Vi förbinder oss:

1 Kallade till enhet i tron – tillsammans

2 Att förkunna evangeliet – tillsammans

3 Att gå varandra till mötes

4 Att handla – tillsammans

5 Att be – tillsammans

6 Att fortsätta dialogen

7 Att delta i formandet av Europa

8 Att försona folk och kulturer

9 Att bevara skapelsen

10 Att fördjupa gemenskapen med judendomen

11 Att odla relationerna till Islam

12 Att möta andra religioner och livsåskådningar

Medlemskyrkor i FSR

Adventistsamfundet

Evangeliska Frikyrkan

Frälsningsarmén

Metodistkyrkan

Vineyard Norden

Pingst – Fria församlingar i samverkan

Svenska Alliansmissionen

Svenska Baptistsamfundet

Svenska Missionskyrkan

ANDRA MEDLEMSKYRKOR:

DEN LUTHERSKA KYRKOFAMILJEN

– Svenska kyrkan med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

– Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

– Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan

– Ungerska protestantiska kyrkan

DEN KATOLSKA KYRKOFAMILJEN

– Stockholms katolska stift

DEN ORTODOXA KYRKOFAMILJEN

– Armeniska apostoliska kyrkan

– Bulgariska ortodoxa kyrkan

– Estniska ortodoxa kyrkan

– Etiopiska ortodoxa kyrkan

– Finska ortodoxa kyrkan

– Koptiska ortodoxa kyrkan

– Makedoniska ortodoxa kyrkan

– Rumänska ortodoxa kyrkan

– Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings församling)

– Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige

– Serbiska ortodoxa kyrkan (endast på serbiska)

– Syrisk-ortodoxa kyrkan

– Österns assyriska kyrka

– Österns gamla kyrka

http://www.skr.org/download/18.a791285116833497ab800015122/charta_oecumenica.pdf

http://www.skr.org

 

Om du vill förstå vad som händer i kristenheten läs t.ex Lennart Jaretegs artiklar

bl.a om ”SKR för fram läror från New Age”

 

http://www.bibelfokus.se/skr

http://www.bibelfokus.se/ekumenik_main


Artikel fr http://www.eaec-se.org/articles/blandat/charta-

oecumenica.htm

 

/Anji

 

Presentation

Omröstning

Firar du jul? Jesus är inte född på jul.
 Nej Jesus är inte född på jul
 Julen är katolsk och felaktig
 Finns det mer info att få?

Fråga mig

23 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2020
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

http://www.iring.nu/webbringar/Fraelsaren.php

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se