Han  lever

Senaste inläggen

Av Anji - Torsdag 13 april 12:40

ANNONS
Av Anji - Torsdag 13 april 00:44. . 

Gud är med dig idag. Han ser varje tår och han ser dig och han älskar dig. Ge aldrig upp. Han finns där. Du är inte ensam i din kamp. Jag finns för er som behöver någon att luta er mot. Ge inte upp kampen, det kommer kommer en förlossning då livet blir annorlunda. Du är älskad och du inte bortglömd. Gud älskar dig. Han uppskattar dig och finns för dig genom allt du går igenom just nu. Även om det är tungt så finns det ljus. Ge aldrig upp. Be och var nära honom. Det kommer bli bättre. Han torkar varje tår på din kind och du är inte osynlig, han ser dig, han vakar över dig, han ser dig, han ser ditt hjärta och din själ. Var inte orolig. Jesus älskar dig. Gud kommer alltid vara med dig och Jesu lämnar aldrig din hand, inte din famn, du är hans älskade barn, han är din far och lämnar dig inte när alla lämnar dig så finns han kvar som den starka klippan han är. Ge inte upp. Du är vacker, unik, värdefull och älskad, så älskad. Ta hand om er. Ni finns i mitt hjärta.


/Anji


ANNONS
Av Anji - Måndag 10 april 14:59

Din närhet är mer än vad jag kan begära, det betyder mer än något annat för mig. Ditt beskydd är det enda som jag kan lita på när det stormar runt omkring mig. Du ser allting och du vet mer än vad jag vet. Lämna aldrig min sida utan dra mig närmare dig. Forma oss efter dig Gud, vi vill bli mer lik dig, mer lik dig.

Ingenting får skilja dig från mig. Trofast, rättfärdig, din nåd tar aldrig slut. Du är full av nåd, full av liv.Vi lägger våra liv i dina händer, vi lägger våra liv vid dina fötter, dra oss närmre dig.

Din närhet och din kärlek strålar emot oss. I din nådefulla famn blir vi hela och rena igen. Vi vill följa dig. Fader våra ord är förevigt. I evighet ska vi ära dig.


Omslut oss i din nåd, barmhärtighet. Lär oss gå din väg, leva i din vilja, makten tillhör dig. Du är klädd i rött, flätad krone av törne du bär, pinad och slagen står du där. Du bär ditt kors längs gator på lidandets väg, redo att offras för våran skull. Värdig är Guds lamm som sonar världens synd, värdig är Guds lamm. Din uppfläkta kropp, läggs ner på det grova korsets trä, händer och fötter spikas fast. Spikarna tränger in, ditt blod rinner stills längs din kropp, helt genomborrad för våran skull.


Din utsträckta hand finns där när vi faller. Oavsett när, ger du kraft och styrka till oss. Fader i ditt namn finns frälsningen. Fader i ditt namn finns räddningen. Fader i ditt namn finns det nåd som sonar våran skull. För min Gud har satt mig fri.

Av Anji - Fredag 7 april 14:23

Lidandets välsignelse Det framgår tydligt av Guds Ord, att avsikten med lidandet alltid är välsignelse. Trots detta blir lidandet inte alltid till välsignelse. I lidandet gömmer sig också en stor fara. Lidandet kan göra en människa alldeles ohyggligt bitter. Vi har mött också sådana människor. Själasörjaren kommer ofta i kontakt med människor, som blivit förhärdade av lidandet. Sådana människor är djupt beklagansvärda.


De väcker nog i oss en stark känsla av motvilja, för om nu alla människor i någon mån är egocentriska, så ser den förhärdade inte längre just något annat i världen än sig själv. Lidandet, vars ändamål var att verka en större ödmjukhet, har åstadkommit en ännu värre stolthet. Lidandet, vars ändamål var att verka som en reningseld, fick inte tillfälle att rena, utan smutsade människosjälen ännu mera.


Dessa människor behöver vårt verkliga medlidande mer än några andra. Också i detta avseende ger Jobs bok oss vägledning. Job var otvivelaktigt en mycket bitter man.


Han var förbittrad på Gud därför att han inte förstod, varför han prövades så hårt. Och vännernas brist på förståelse bara ökade bitterheten i hans hjärta. Men Jobs bok slutar med att Gud genom lidandet blev honom ännu kärare än förut, så fort han lärde sig förstå, att han inte kunde fatta lidandets hemlighet. Lidandet gömmer alltid en hemlighet, som antingen kan mjuka upp en människas hårda hjärta eller göra det ännu hårdare än förut Om människan inte ser Guds hand bakom lidandet, blir hon lätt förhärdad. Om människan inte förstår avsikten med lidandet, blir hon bitter och hjärtat blir hårdare än granit.


Då kan hon vräka ur sig fruktansvärda ord både mot Gud och människor och mot hela livet. Vi vet att Luther genomled ett sådant skede, då han trodde sig vara en av de människor, som Herren redan på förhand bestämt till förtappelse och för vilken det därför var alldeles utsiktslöst att ens söka en nådig Gud. Han var nära att förbanna Gud. Men när han blev varse Guds nådiga hand bakom lidandena och Guds nådiga avsikter med hans lidande, mjuknade hans hjärta och hans lidanden blev till välsignelse, inte endast för honom själv utan genom honom också för tusentals andra människor. Därför, akta dig för bitterheten som för din värsta fiende. Själafienden ensam fröjdar sig, om du i Guds hand blir hård och förhärdad.


Herren gläder sig, om du tar ditt lidande ur hans hand och börjar förstå, att det blivit dig sänt till välsignelse. Av människans inre ställningstagande till lidandena beror det, om de blir till välsignelse eller förbannelse. Låt oss därför förhålla oss till dem på rätt sätt. Herre, jag erkänner inför dig, att jag många gånger har blivit bitter, inte endast på dig utan också på många människor, då de som dina redskap förorsakat mig mycken nöd. Jag ber dig om förlåtelse för detta mitt sinnelag och ber:


Bevara mig i dag från att bli bitter på dig eller på människor. Ge mig nåd att stilla vila i din hand och tro, att också de svåraste erfarenheterna en gång samverkar till det bästa. Bibelord: Hebr 12: 5-12.


Bless / Anji

Av Anji - Torsdag 6 april 20:59

1 Petrus brev kap 5. Berättar om ödmjukhet under Gud och segerkransen som en gång kommer, när Jesus hämtat oss hem till himmelen. Gud har omsorg om den troende och hjälper oss/dem i allt.

Förmaningar.


5 1 Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 5
Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd . 6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.
Var vaksamma
8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. 10 All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. 11 Hans är makten i evighet, amen.
Avslutning
12 Med hjälp av Silvanus, som jag håller för en trofast broder, skriver jag kortfattat till er för att förmana er och vittna om att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den. 13 Församlingen i Babylon, utvald liksom ni, hälsar till er. Och det gör även min 'son' Markus. 14 Hälsa varandra med kärlekens kyss. Frid vare med er alla i Kristus.


/Anji

Av Anji - Onsdag 5 april 21:06

Att vara i Guds vilja och i Guds famn. Det är inte lätt att vara ett Guds barn, det vet alla som älskar honom. Låt verserna berätta för dig.

Glädje mitt under lidandet

1 Petr 4:12-1412 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. 13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. 14 Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er.

1 Petr 4:17-19 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? 19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

4:18 Läs också Ords 11:31.


Bless/ Anji

Av Anji - Tisdag 4 april 14:50

"Han svarade henne icke ett ord." Matt 15:23

"Han tiger stilla i sin kärlek."  Sef 23:17
 
KAN HÄNDA läsas dessa ord av något Guds barn, som just haft en förkrossande sorg, en bitter missräkning, eller som fått mottaga ett bedövande slag från ett alldeles oväntat håll. Du längtar att få höra Mästarens röst bjuda dig vara vid gott mod, men Han tiger stilla och du gripes av en hemlig förtvivlan. "Han svarade henne icke ett ord."
 
Guds ömma hjärta måste ofta lida, då Han lyssnar till alla dessa sorgsna klagorop från våra svaga, otåliga hjärtan. Vi förstå icke, att det är för vår egen skull, som Han icke alls svarar oss eller gör det på ett annat sätt, än vad vi i vår blindhet och kortsynthet skulle anse vara bäst för oss.
 
Då Jesus tiger, är Han lika vältalig, som då Han talar. Hans tystnad kan vara ett tecken, icke till ogillande, utan till bifall, och åsyfta rik välsignelse. "Varför är du så bedrövad. min själ?" Du skall få tacka Honom till och med för Hans tystnad.
 
Jag giver henne en hård och snabbt verkande behandling för att därigenom fostra henne för den högsta och heligaste tjänst. Hennes kännedom om mig är så innerlig, och hon litar så obetingat på mig, att hon är oberoende av ord och blickar och av varje yttre tecken till mitt gillande. Hon är varken förskräckt eller missmodig, vilka skickelser jag än låter henne möta. Hon förtröstar på mig, då den mänskliga naturen med förnuft och känslor gör uppror. Hon förstår att jag verkar i henne med evigheten i sikte, och hon vet, att det som nu ter sig oförklarligt för henne skall hon framdeles förmå fatta.
 
Jag tiger stilla i min kärlek, emedan jag älskar så högt att inga ord kunna utsäga det, ej heller kan någon människas hjärta begripa det. Jag gör det för eder skull, för att ni därigenom, lärda av Anden, skola förtrösta på mig och älska mig med en kärlek, som spontant och för kärlekens egen skull framspringer ur hjärtat.''
 
Han skall göra under, om du blott vill lära dig tystnadens hemlighet och tacka Honom varje gång Han undanhåller dig sina gåvor för att du därigenom må bättre lära känna och älska Givaren.
 
Av Anji - Söndag 2 april 12:14

Du är inte dina pengar på banken, du är inte bilen du kör, du är inte huset du bor i, du är inte dina pengar i din plånbok, du är inte jobbet du har, du är inte kläderna du har på dig, du är inte den senaste mobilen du har. Men du kanske tror dig ha allt genom materiella saker, men du saknar fortfarande något. Du känner dig fortfarande tom och är ute efter något mera. Du tror lycka kan köpas för pengar, men det du köper blir du bara mer tommare efter, du försöker fylla din glädje med materiella saker men du lyckas inte. Du står i kön, du drar kortet, du åker hem med dina nya saker, du är glad för en stund, men senare känner du dig tom igen. När du ligger där i din säng, ensam, vad tänker du då? Är du glad, är du nöjd? Lycklig? Kanske mest tom? Du längtar efter något som inte kan köpas för pengar. Du har försökt allt med att vara "lycklig" men du når aldrig dit hur du än försöker. På ytan ser det ut som om du har allt. Falsk lycka, skulder, tomhet.

Det enda som kan fylla ditt tomma inre är Gud. Jesus betalde den enda skulden. För honom behöver du inte allt det jag pratat om. Han vill ha dig, precis, just dig, hur mycket pengar, materiella saker, hur fattig du än är så vill han ha dig för att göra dig glad, för att ditt inre inte skall vara tomt. Han betalade priset för dig för att du skulle känna glädje. Att du är förlåten och älskad. Du är inte ensam där du ligger om natten. Han vill att du skall ta hans hand, men du tvekar, för det enda du är rädd för är att han kan förändra ditt liv. Du kanske är rädd att älska Jesus mer än dina prylar.

"Samla inte skatter här på jorden" Nej för du kommer ändå inte få ta med dig något till himlen. Jesus vill inte ha dina skor, dina pengar, din dyra bil, det enda han vill är att ha dig, din hand, ditt hjärta och din tunga att säga ja till honom när han kallar på dig. Han vill ha dig med i sitt team, för att bygga hans rike, att arbeta för honom, att prisa honom, att ropa hans namn. Du är inget undantag, för han är ute efter just dig. Han behöver dig.

Sen kommer det inte bli lätt men med honom är ingenting omöjligt, det är bara värt det.

Låt dig glädjas i Herren. Vi behöver honom så mycket som han behöver oss. Tänk dig att han behöver dig, han behöver mig. Han älskar dig, han dog för dig, han lever idag och för alltid. Vi kan inte gömma oss för honom.

"Tack Herre för att du är med oss, tack Herre för att bryter alla bojor, vi tackar dig för att du är en god Gud. Du är våran försörjare, våran tröstare, våran klippa, vårat hopp och frälsning. Vi ber dig Herre att ögon skall öppnas att knän skall böjas, att händer skall prisa dig, att våra tungor bara pratar om dig. Tackar dig för att du vakar över oss, tackar dig för att du hjälper oss med alla svårigheter vi har, våran längtan efter under och mirakler, tack Fader för att du hjälper oss att vara uthålliga. Vi ber för våra nära och kära, att de skall inse hur mäktig och stor du är och inse att dom behöver dig. Du torkar våra tårar, Herre vi älskar dig, vi vill ha mer av dig. Du är styrkan i stormen, du är den raka vägen, sanningen och livet. Vi prisar dig för evigt och vi ger aldrig upp Herre. Tackar dig för att vi andas och att vi får leva, tackar dig för hälsa och frid. I Jesu namn Amen.


/Bless Anji


Presentation


Anji red här. 30 år och skriver om Jesus Kristus. Låt min blogg uppmuntra dig!

Vet en del om livet. Sorg och smärta. Ångest, depression, missbruk, ensamhet ,tårar, ätstörningar och självskadebeteende. Eftersom jag levt med det själv i många många år.

Omröstning

Har du semester nu?
 Nej, har redan haft min
 Min börjar snart
 Har ingen semester
 Jobbar inte
 Den var alldeles för kort

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se