Han  lever

Senaste inläggen

Av Anji - 25 februari 2013 11:45

I have been burdened for those of you presently going through trials, struggles
or turmoil of soul. I want you to know that God sees you exactly where you are
and He has not forgotten you; in fact, He has been walking beside you through
your situation. He wants you to be aware of His great love for you and then He
wants this knowledge to dispel any fear gripping your heart.

We do not need to be afraid to face the valleys in our lives, for God is with
us. In the midst of these situations, He asks us to do only one thing: look to
Him. He is our rock, our strong tower and our salvation. It is only in Him that
we can hope—all other things will fail, but He is sure for all eternity.

So, while you face your trial, know that Jesus is your answer. We will have
difficulties in this life, but our great hope is in the completed work of
Christ on the cross. He has taken all sin, sickness and sorrow upon Himself. He
bears it all for us so that we may live a life of victory and hope. This
ultimate act of love was made for you in your situation; the Lord wants to show
His love and power in your life.

“Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy
that was set before him endured the cross” (Hebrews 12:2).

ANNONS
Av Anji - 11 februari 2013 12:53

"Han svarade henne icke ett ord." Matt 15:23
"Han tiger stilla i sin kärlek."  Sef 23:17
 
KANHÄNDA läsas dessa ord av något Guds barn, som just haft en förkrossande sorg, en bitter missräkning, eller som fått mottaga ett bedövande slag från ett alldeles oväntat håll. Du längtar att få höra Mästarens röst bjuda dig vara vid gott mod, men Han tiger stilla och du gripes av en hemlig förtvivlan. "Han svarade henne icke ett ord."
 
Guds ömma hjärta måste ofta lida, då Han lyssnar till alla dessa sorgsna klagorop från våra svaga, otåliga hjärtan. Vi förstå icke, att det är för vår egen skull, som Han icke alls svarar oss eller gör det på ett annat sätt, än vad vi i vår blindhet och kortsynthet skulle anse vara bäst för oss.
 
Då Jesus tiger, är Han lika vältalig, som då Han talar. Hans tystnad kan vara ett tecken, icke till ogillande, utan till bifall, och åsyfta rik välsignelse. "Varför är du så bedrövad. min själ?" Du skall få tacka Honom till och med för Hans tystnad.
 
Lyssna till en vacker dröm som en troende kvinna hade en gång för länge sedan. Hon drömde, att hon såg tre systrar i bön, och medan de knäböjde där, nalkades Mästaren dem. Då Han närmade sig den första av dem, lutade Han sig milt över henne och medan kärlekens leende strålade från Hans ansikte, talade Han till henne med tonfall likt renaste, ljuvaste musik. — Så lämnade Han henne och kom till den följande.
 
Han lade blott sin hand på det nedböjda huvudet och gav henne en gillande, kärleksfull blick. — Hastigt gick Han förbi den tredje, utan att ens stanna och skänka henne ett ögonkast eller ett ord. Kvinnan i drömmen sade vid sig själv: "Ack, huru mycket Han måste älska den första av dem! Den andra fick mottaga Hans bifall, dock utan alla de särskilda kärleksbevis den första erhöll. Den tredje däremot måste ha bedrövat Honom djupt, ty Han gav henne varken ett ord eller ens en blick."
 
"Jag undrar, vad orsaken kunde vara, att Han gjorde så stor åtskillnad mellan dem?" Medan hon sökte få klart för sig sin Herres handlingssätt, stod Han själv bredvid henne och sade: "O, kvinna, huru oriktigt har du icke tolkat mig! Den första av de knäböjande systrarna är i behov av all min ömhet och omvårdnad för att hålla sina fötter på den smala vägen. Hon behöver min kärlek, omtanke och hjälp varje stund av dagen. Dem förutan, skulle hon stiga miste och falla. — Den andra har starkare tro och djupare kärlek, och jag vet, att hon förtröstar på mig under alla förhållanden. Den tredje, vilken jag ej tycktes lägga märke till, ja rentav försumma, äger en tro och en kärlek av det mest utsökta slag.
 
Jag giver henne en hård och snabbt verkande behandling för att därigenom fostra henne för den högsta och heligaste tjänst. Hennes kännedom om mig är så innerlig, och hon litar så obetingat på mig, att hon är oberoende av ord och blickar och av varje yttre tecken till mitt gillande. Hon är varken förskräckt eller missmodig, vilka skickelser jag än låter henne möta. Hon förtröstar på mig, då den mänskliga naturen med förnuft och känslor gör uppror. Hon förstår att jag verkar i henne med evigheten i sikte, och hon vet, att det som nu ter sig oförklarligt för henne skall hon framdeles förmå fatta.
 
Jag tiger stilla i min kärlek, emedan jag älskar så högt att inga ord kunna utsäga det, ej heller kan någon människas hjärta begripa det. Jag gör det för eder skull, för att ni därigenom, lärda av Anden, skola förtrösta på mig och älska mig med en kärlek, som spontant och för kärlekens egen skull framspringer ur hjärtat.''
 
Han skall göra under, om du blott vill lära dig tystnadens hemlighet och tacka Honom varje gång Han undanhåller dig sina gåvor för att du därigenom må bättre lära känna och älska Givaren.
 
--------------------------------------------------------------------------------
Från: "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.

ANNONS
Av Anji - 9 januari 2013 11:50

Han vill göra oss starka
I Psalm 102 i Psaltaren läser vi: “Jag får ingen sömn och har blivit lik en ensam fågel på taket.”

Alla som ligger på smärtans läger får erfara något dylikt. I all synnerhet blir sömnlösheten en tung börda att bära. Och dock är inte den egentliga sömnlösheten, enligt läkarna, så farlig som den fruktan och spänning som orsakar sömnlöshet. Sömnlösheten för med sig själslig trötthet, och denna trötthet gör i sin tur sjukbädden svårare. Job kunde gott ha yttrat vad vi citerat från Psaltaren. Han led inte bara av sömnlöshet utan även av mardrömmar. Han anklagar Herren för att Herren också pinar honom med skräckdrömmar. Men satsens senare del passar lika väl in på honom. Job kände sig outsägligt ensam. Barnen hade dött. Hustrun förstod honom inte. Vännerna blev allt mera främmande. Tidvis tyckte han sig mol allena, övergiven också av Gud.

 

En sådan själens stora ensamhet tycks också höra till Guds uppfostringsmetoder. Var och en som i någon mån fått uppleva detta, vet, att det är så. Vart syftar Herren, då han mången gång för oss in i en stor ensamhet på sjukbädden? Han vill göra oss starka. Många kan nog förefalla starka, så länge de är tillsammans med andra, men när ensamheten drabbar dem, märker de snart, att deras styrka bara berodde på att de fick stöd av andra.

Herren för oss in i ensamheten för att göra oss så starka, att vi inte är beroende av stöd från människorna omkring oss. Kanske många av oss också har erfarit detta efter ett sådant skede i vårt liv. Du har kommit ut ur lidandets eldprov mindre beroende av människor än förr och självständigare än förut. Frukta därför inte heller för den erfarenheten, att du får känna dig mycket ensam. Den känslan är annars inte alls så sällsynt som många tror. Det finns ett stort antal ensamma människor i världen, och de flesta klagar över sin ensamhet.

Herren vill fostra dig till en sådan människa, som inte klagar över sin ensamhet utan förhåller sig till den med full förståelse. Han försöker lära dig att leva i absolut beroende av honom, men det lär du dig inte, förrän alla stöd och kryckor tas ifrån dig och du måste stå på egna ben. När du lärt dig leva i absolut beroende av Gud, blir du fri från människoslaveri. Du lägger inte längre så stor vikt vid vad människorna säger om dig. Det är viktigast för dig att veta, vad Herren tänker om dig. Och på det sättet anpassar du dina steg efter Jesu Kristi steg. Men den som vill vandra i Jesu Kristi fotspår, måste alltid vara villig att också vandra mycket ensam. Och pinolägret kan just stärka dig i en sådan självständighet.
Herre, jag tackar dig, att du vill fostra mig till en sådan människa, som helt och hållet och i allt sätter sin lit till dig ensam. Tack, att du vill befria mig från människoslaveri och göra mig till en sådan människa, som bara lyssnar till din stämma och följer endast dig. Stärk mig i min stora ensamhet, så att jag blir ett bättre redskap i din hand.
Bibelord: Jes 40: 27-31. Joh 16: 21-22.


Av Anji - 24 december 2012 11:34


Jag vill berätta sanningar för er ur boken och kommer att göra det i flera delar här: 

 

 *Bör kristna fira jul?* Ja det borde den troende fundera på nu.

-Tills för c:a 25 år sedan brukade jag fira Jul lika mycket som – eller t o m mer än- vilken hedning som helst. Du kanske tycker det är underligt eftersom jag är född och uppvuxen i ett judiskt hem. Men min familj hade alltid en julgran varje år eftersom det var populärt att ha. Vi hade ornament/dekorationer, mistel, järnekskransar (girlander) presenter och allt annat som kommer med Julfirandet.

Du förstår, idag firar judiskt folk Jul, inte p g a Kristi födelse, utan p g a att det är en populär tradition och en del av nutidens kultur. Det är lika amerikanskt som äppelpaj och hamburgare. Och jag firade (observerade) Jul i nästan 22 år av mitt liv, tills Gud öppnade mina ögon för att se falskheten i denna hedniska helgdag.

Det är inte för att jag är en jude som jag inte firar Jul nu. Det har inget med det att göra. Låt mig berätta de verkliga anledningarna varför jag inte längre firar (observerar) denna hedniska helgdag.

-Julen Inte en Biblisk Doktrin (Lära)

För det första. Julen är inte en Biblisk doktrin (lära). Om vår välsignade Herre hade velat att vi skulle fira Hans födelsedag, så skulle Han ha berättat när vi skulle fira den och hur vi skulle fira den. Men Kristus sa aldrig till någon att fira Hans födelsedag. Vidare, vi vet från Bibeln och från kyrkohistorien att apostlarna och den första kyrkan aldrig firade Kristi födelsedag.

Bibeln är Guds fullkomliga och slutliga uppenbarelse för människan, och den berättar för oss allt vi behöver veta för vårt andliga liv (2 Tim 3:16). Vi behöver inte gå utanför Bibeln för någonting. Guds Ord berättar för oss hur vi ska tillbedja, hur vi ska ge pengar till stöd för Herrens verk, hur vi ska evangelisera till de förlorade, hur vi ska fira nattvard och allt annat gällande det kristna livet.

Men inte en enda gång i Bibeln säger Gud till oss att fira Jul! Vi är tillsagda att komma ihåg Herrens död, em ingenstans är vi tillsagda att fira Hans födelse. Guds folk förmodas vara Bibelfolk.

Vi förmodas leva av undervisningen från Guds heliga Ord. Så bara faktum att Julen aldrig nämns i Bibeln är tillräcklig orsak för oss att inte ha någonting med den att göra. Men det är inte allt.

*****************

    SANNINGEN OM JULEN DEL 2:   KRISTUS Föddes Inte den 25 december

 

Den andra anledningen till att jag inte firar Jul är att kRISTUS inte föddes den 25 december. Lägg märke till:

”I samma trakt var några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin hjord.” Lukas 2:8
Missa inte poängen: herdarna VAR PÅ FÄLTET och tog hand om sin flock natten då Jesus föddes. När herdarna vaktade sina får, kom budskapet till dem om Jesu födelse.

Det är ett välkänt faktum att december infaller i mitten av regnsäsongen i Palestina, och fåren hölls inhägnade vid den tiden på året. Herdarna inhägnade alltid sin flock från oktober till april. De förde sina får från bergssluttningarna och ängarna senast den 15 oktober för att skydda dem från den kalla regnsäsongen som följde efter det datumet. Så Kristi födelse kunde inte ha skett i slutet av december.

För det andra, Lukas 2:1,3 säger oss att vid tiden för Kristi födelse var det ett påbud, ”att hela världen skulle skattskrivas… Och alla gick för att skattskriva sig, var och en till sin stad.” Detta kunde inte ha skett på vintern. Ceasar Augustus, Roms ledare, skulle säkerligen inte kalla för en sådan beskattning i djupaste vinter. Att resa vid den tiden på året är ytterst svårt; därför skulle det vara så gott som omöjligt för alla att lyda påbudet om det givits då. Herren själv vittnade om svårigheterna av att resa under vintertid (Matteus 24:20).

—————————————
SANNINGEN OM JULEN DEL 3

Julens ursprung.

Varifrån tror du Julen har sitt ursprung? Verkligen inte med Gud! Julen började med soltillbedjarna på Nimrods tid, mannen som övervakade byggandet av Babels torn (1 Mos 10:8-12, 11:1-9). Och det är en annan orsak varför jag inte firar jul (förf).
Flera tusen år innan Jesus var född, observerade (firade) hedningarna i alla länder den 25 december som födelsedagen av en gud som kallades solguden.

Semiramis, Nimrods änka, var hans (solgudens) mor. Hon gjorde anspråk på att vara himmelens drottning. Och hon hade en son som skulle förmodas ha blivit född den 25 december; hans namn var Tammus.

Enligt alla hedniska religioner vid den tiden, hade Tammus en mirakulös födelse; och i århundraden firades hans födelse med helgdag, festande och dryckesorgier.

Hedningarna firade Tammus födelsedag i enlighet med det verkliga exempel han satte för dem. Han var världens störst kvinnoälskare, stark drinkare, med fräcka skämt och andra sensuella roligheter. Det är sagt att han älskade alla och alla älskade honom. Och det var den 25 december som alla hedniska religioner firade solguden Tammus födelsedag.

Allt detta är klart beskrivet i Alexander Hislops stora bok ”The Two Babylons” (De Två Babylon). Vilken hederlig uppslagsbok som helst kommer också att bekräfta dessa fakta.

Det är enkelt att se, är det inte, att Julen är en hednisk helgdag som kommer från det gamla hedniska Babylon. Som pånyttfödd troende, låt oss inte ha någonting att göra med den.

****************

SANNINGEN OM JULEN DEL 4

 

Sanningen om Julen,   C Halff Bör kristna fira jul?

Julen: En Katolsk Helgdag

-Den fjärde anledningen till att jag inte firar jul är på grund av att julen är en katolsk helgdag. Varför skulle jag stjäla Julen från katolikerna? De fick den från hedningarna, och jag är glad att låta dem behålla den.

Lägg märke till vad Encyclopedia Americana (Uppslagsverket Amerikana) har att säga om Julen och katolicismen: ”Julen- den firades INTE enligt många myndigheter i de första århundradena av de kristna kyrkorna eftersom den kristna seden generellt var att fira anmärkningsvärda personers död hellre än deras födelse.”

En kyrkohögtid etablerades till minne av frälsarens födelse under TREDJE ÅRHUNDRADET. Under fjärde århundradet beordrade kyrkan i Väst (Romersk-Katolska) att den skulle firas för evigt på dagen av den gamla Romerska helgdagen av Sol. Järneken, misteln, yule log (julstock) och wassail bowl (dryckjom/fest/urnan/skålen) är från förkristna tider. Julgranen har blivit spårad tillbaka till Romarna. Den kom från Tyskland till England.

Encyclopedia Britannica (Uppslagsverket Britannica) har detta att säga om Julen: ”Christmas/Julen ( d v s the Mass of Christ = Kristus Mässan) fanns inte bland de tidigaste kyrkohögtiderna”.

Efter det att Konstantin (Constantine) blev kejsare i Rom, tvingade han alla hedningar i sitt kejsardöme att döpas in i den kristna kyrkan. På så sätt överträffade döpta hedningar långt antalet sanna kristna.

Eftersom kyrkan tillbad Herren Jesus som Guds Son, när 25 december kom rullande och hedningarna ville tillbe Tammus, deras solgud, visste Konstantin att han skulle vara tvungen att göra någonting. Så han fick kyrkan att kombinera Tammus tillbedjan med Kristi födelsedag, och en speciell mässa förklarades för att hålla alla glada. På så sätt kom hednisk tillbedjan in i den kristna kyrkan och kallades ”Christ-mass” (Kristus-mässa).

Varje gång vi säger ”Merry Christmas (”God Jul”), blandar vi i själva verket det värdefulla och heliga namnet Kristus med hedendom. Detta är inte rätt.

Gud säger i Hesekiel 20:39, ”Men hör nu, ni av Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Gå ni och tjäna var och en av er sina avgudar också i fortsättningen, om ni inte vill lyssna på mig! Men vanhelga inte mer mitt heliga namn med era offergåvor och era avgudar”.

************************

SANNINGEN OM JULEN DEL 5

 

Sanningen om Julen. Världen och julen

Det tar mig till nästa anledning till varför jag inte firar jul. Julen är av världen, och vi är befallda”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom”. /Joh 2:15

Fakta att världen, som hatar Kristus och Hans blods försoning för synd, gör mera väsen av Julen än någon annan helgdag bevisar för mig att Julen inte kommer från Gud. Om den 25/24 december verkligen var födelsedagen för den välsignade Guds Sonen, så skulle världen inte ha någonting med den att göra!

Du behöver inte vara en Kristen för att fira jul. Även i icke-kristna länder som Japan, Tjeckoslovakien, Polen och Ryssland firar folk Jul.

Folk över hela världen, som till den största delen inte är medvetna om Bibeln eller Jesus Kristus, slukar Julfirandet. Att ta julen från världen skulle vara svårare än att ta godis från ett barn.

Man måste erkänna, världen är gift med avguden Christmas (Jul). Faktiskt, blir fler folk fulla vid Jul än vid någon annan tid på året. Det är fler stora partyn ocm mer själviska spenderingar än vid någon annan årstid. Bevisar inte detta att det inte kommer från Gud?

Världen älskar Julen, men den hatar Kristus.

 

———————

Vi kan ta och tänka på hur många barn som ringer till BRIS (Barnens rätt i smhället) under julen, då de smärtsamt får uppleva sina föräldrar allt annat än nyktra, och behöver någon som kan råda dem och trösta dem…

Jag kommer att fortsätta med att skriva om sådant som man egentligen inte vill läsa om eller höra. Du är välkommen att hänga med här, alltid finns det något att lära sig, eller tycka om eller inte tycka om.
———————

*De ödmjuka skola äta och bliva mätta, de som söka HERREN skola få lova honom; ja, edra hjärtan skola leva evinnerligen.* Ps 22:27

Av Anji - 8 december 2012 04:57

Är i Spanien. Kommer tillbaka om två veckor.

 

 

Att avslöja din fiende.

Du har en fiende. Men utan att förstå vem din fiende är kan du inte leva i den frihet Gud vill ge dig. Din fiende är djävulen. Du kanske har människor i ditt liv som agerar som djävulen, och andra som verkar vara sprungna ur helvetet, men dessa är inte våra fiender. Satan är vår fiende. Han är "...den här tidsåldern gud ( som ) har förblindat de otroendes sinnes, så de inte ser ljuset.." ( 2 Kor 4:4 ).

Du får aldrig uppleva Guds fullhet om du tar emot fiendens lögner som sanningar - han vill endast vilseleda dig. Du kan inte uppnå sann framgång om du saknar att stå emot fienden - han vill endast förgöra dig. De goda nyheterna är att du inte behöver leva med fiendens attacker eftersom Gud är på din sida ( Ps 118:6 ). Låt mig fråga dig?" Om Gud är för dig, vem kan då möjligen vinna över dig?" ( Rom 8:31 ).

Du kanske tänker att du helst vill slippa konfrontera djävulen. Men det kommer du inte undan, vare sig du vill eller inte. På samma sätt har Gud en plan för ditt liv, så har även fienden en plan för dig. Du vill naturligtvis att Guds planer skall lyckas och fiendens fallera. Detta kräver att du förstår Guds vilja och att du lever efter den samt att du inser vem din fiende är och vilka planer han har. Jesus sa : " Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta, döda. Jag har kommit för de skall ha liv, liv i överflöd" ( Joh 10:10 ). Detta visar dig allt du behöver veta om vems planer som är vad och för vem.

Gud har givit dig ett antal vapen att använda i kampen mot fienden, och en rustning till ditt beskydd. " Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna" ( Ef 6:11-12 ).

Guds vapenrustning är inte något vi hänger på oss, för att sedan krypa under sängen och gömma oss. Vi ikläder oss den inte endast som ett beskydd, utan även i offensiv mening. Även om det är sant att slaget redan är vunnet - genom det Jesus gjorde på korset - betyder det inte att vi kan låta bli att göra något. Vi behöver visa prov på en stark tro på Gud och hans ord, och vi skall be offensiva böner utan att retirera. Farao jagade israeliterna under deras utåg från Egypten. När han tillsammans med sin armé närmade sig dom, vid röda havets strand, blev israeliterna skräckslagna för sina fiende och ropade ut till Gud. De frågade Mose varför han hade fört dom ut i öknen för att dö. Han sa till dom " Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna idag, skall ni aldrig någonsin se dom igen. Herren skall strida för er, och ni skall hålla er stilla" ( 2 Mos 14:13-14 ). Gud skall utkämpa vår strid emot fienden. Men han förväntar sig inte att vi skall vara passiva. Israeliterna var tvugna att tro på Gud, och det behöver även vi göra. De behövde ta steget ut på haöd, havsbotten, med en mur av vatten på varje sida, och gå över till den motsatta stranden. Vilken tro det måste ha krävts av dom. Gud kommer bana väg för oss. Vi behöver använda oss av andliga vapen som han har givit oss genom sitt ord, genom bönen och lovprisningen. Vi måste befinna oss på rätt plats i rätt tid - vilkey betyder : beskydd i hans vilja.

Var nyktra och vaksamma. Er motståndare, djävulen går omkring som ett rytande lejon, och söker efter vem han skall sluka. ( Första Petrusbrevet 5:8 )

Guds som som uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. ( 1 Joh 3:8 )

Om än min väg får igenom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand. Din högra hand frälser mig. ( Ps 138:7 )


Bless /Anji


Av Anji - 14 november 2012 13:10

Du borde inte vara rädd. Du har inget att vara rädd för. Gud är med dig. Han är störst. Ingenting kan vinna över honom. Han är med dig i allt du gör, i allt du säger. Han är med dig. Oavsett hur du betonar den meningen så förlorar den ingen styrka, den får ingen annan innebörd- den ger bara olika perspektiv. Gud är med dig nu - inte bara tidigare, utan nu. Han är inte emot dig,  han är på din sida och han ser just dig. Till vem skulle jag gå om inte till dig. Han är den som tröstar när tårarna verkar ta slut, han är den som ger oss kraft när kraften börja ge vika, det är bara han som får vårat oroliga hjärta att lugna ner sig, Det är han som är nära när vi känner oss ensamna och nerslagna. Han är där när inget annat verkar lindra. När igen annan verkar se, då ser han, när ingen annan verkar förstå då förstår han. Till vem skulle jag gå om inte till Gud.

Men jag är alltid hos dig, du håller mig i din högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar emot mig med ära. Ps 73:23-24

Det sägs att man inte kan leva utan kärlek. Att både kropp och själ förtvinar. Många människor spenderar hela liv åt att söka kärlek. Man letar och letar efter just den kärleken. Sedan finns det ju Gud. Han som älskar oss utan gräns som aldrig skulle göra oss besvikna eller lämna oss eller överge oss. Det spelar ingen toll vad vi gör eller om vi gör han besviken eller om vissa av oss inte älskar honom tillbaka. Han älskar oss, det var därför han utvalde just oss, för att vi skulle älska honom och sprida han ord, och få liv genom Jesus Kristus, han älskar oss så mycket att vi aldrig kan förstå den kärleken har har till oss. Var inte rädd för Gud för han vill dig inget illa. Känn istället hur han omfamnar dig, och öser sin obegränsande kärlek över dig, han håller om dig och viskar i ditt öra hur mycket han älskar dig. Känn hur han sakta stryker handen över ryggen och försiktigt på ditt huvud. Han väntar ut din ångest och din oro, var inte rädd Gud för han vill dig inget illa, han vill bara visa dig kärlek. Han vill ge dig liv, och glädje som går över allt förstånd.


Bless. / Anji

Av Anji - 19 oktober 2012 23:29

TACK för uppmuntrande kommentarer. Dom värmer mitt hjärta.


Jag vet hur det är att möta gudomlig tystnad, att inte höra Guds röst för en säsong. Jag har gått igenom perioder av total förvirring utan någon tydlig vägledning, den stilla rösten bakom mig är helt tyst. Det fanns tillfällen då jag inte hade någon vän i närheten som kunde ge mig ett råd för att tillfredsställa mitt hjärta.


Alla tidigare mönster av vägledning hade gått snett och jag var kvar i totalt mörker. Jag kunde inte se min väg och jag gjorde misstag efter misstag. Jag ville säga, ”Åh Gud vad har hänt? Jag vet inte vilken väg jag ska gå!”
Döljer Gud verkligen sitt ansikte för dem han älskar? Är det inte möjligt att han lyfter sin hand för en kort stund för att lära oss tillit och förtröstan? Bibeln svarar tydligt: ”…lämnade Gud honom [Hiskia] för att pröva honom och få veta allt som var i hans hjärta.” (2 Krön 32:31)

Du kanske går igenom en flod av prövningar just nu. Du vet vad jag pratar om när jag säger att himlen är som mässing. Du vet allt om upprepande misslyckanden. Du har väntat och väntat på svar på bön. Du har fått en bägare av lidande. Inget och ingen kan röra nöden i ditt hjärta och inget har brutit igenom och din bägare synes har runnit över.


Det är stunden för dig att ta ställning. Du behöver inte vara i stånd att skratta eller fröjda dig eftersom du kanske inte har någon glädje för tillfället. I själva verket kanske du inte har annat än förvirring i din själ. Men du kan veta att Gud fortfarande är med dig därför att Skriften säger, ”HERREN satt på sin tron när syndafloden kom, HERREN tronar som konung för evigt.” (Ps 29:11)


Du kanske känner det som om det vorre hopplöst, men det är inte hopplöst. Vi ber för dig som känner förvirring, som känner hopplöshet, för dig som känner dig ensam. Jag vill bara tala om för dig hur stark du är för varje dag du tar dig igenom dagarna som känner oändliga. Din styrka kommer från Gud, och från allt du gått igenom, det är inte utan mening du går igenom saker just nu, allt har en mening, Gud har mening, var inte rädd, luta dig tillbaka. Orkar du inte be, orkar du inte resa dig upp så är det okej, vila i Jesu armar, vila i hans ord som talar för dig, vila i den trofastheten han ger dig, ge aldrig upp, ljuset är där, ljuset kommer och mörkret kommer ge vika för din väg som Jesus har förberett för dig. Slå motgångarna på käften, för DU, DU är starkare än dom. Gud är med dig, han är din lärare, din tränare, han som alltid hejjer på dig och han som alltid klappar dig på axeln och säger "bra jobbat" och om inte, säger han med kärlek till dig att, " upp igen, ge aldrig upp ".


All min kärlek vill jag ge dig / Jesus

Av Anji - 17 oktober 2012 19:05

Hej mina läsare om ni finns kvar.


Inte uppdaterat på länge och det finns många förklaraingar.

Jag har varit upptagen med mycket saker, och vart upptagen av att känna glädjen och friden som Gud ger oss.

En glädje och en känsla som jag aldrig känt i hela mitt liv, saker har förändrats. Jag är lycklig, det ordet har jag aldrig använt i hela mitt liv. Jag har en sambo, jag har någon som älskar mig för den jag är och jag älskar honom. Jag har fått ännu ett bönesvar i mitt liv och jag skulle skratta förut om Gud sa till mig hur jag skulle må i detta nu. Imorgon är det 7 månader sen jag träffade min man. Ett bönesvar. Han. Den 18 Maj möttes våra blickar, och det var den kvällen jag inte ville leva, jag orkade inte mera, jag ville verkligen inte kämpa, jag var uttömd på kraft, uttömd på att orka kämpa emot mina demoner, min ätstörning, och alla motgångar men den kvällen trots det så orkade jag mig ut. Tack gode Gud för det. Tänk vad Gud är stor och mäktig. I och med att jag har den bästa mannen, som får mig och skratta och le och vilja leva och kämpa, en stooor Gud som får mig att känna tacksamhet och glädje så finns det fortfarande saker man måste gå igenom. Allt ordnar sig inte med en gång och det är viktigt att se saker och inse och inte stänga in sig i en kärleksbubbla, det kommer och det finns motgångar som man måste ta sig igenom. Med Guds hjälp och med dom man älskar.


Gud är större än oss, vi är hans barn, Gud är mäktig och vi är små men med hans kraft kan vi också flytta berg. Med hans kärlek kan vi också älska, med hans kärlek kan vi förlåta, vi kan gå vidare, vi orkar kämpa och att Jesus går med oss hand i hand genom allt är en styrka som vi aldrig får tappa.


Var välsignad. Bloogandet fortsätter.

Presentation


Anji red här. 30 år och skriver om Jesus Kristus. Låt min blogg uppmuntra dig!

Vet en del om livet. Sorg och smärta. Ångest, depression, missbruk, ensamhet ,tårar, ätstörningar och självskadebeteende. Eftersom jag levt med det själv i många många år.

Omröstning

Har du semester nu?
 Nej, har redan haft min
 Min börjar snart
 Har ingen semester
 Jobbar inte
 Den var alldeles för kort

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Anji

Min Gästbok. Välkommen!

Följ bloggen

Följ Han  lever med Blogkeen
Följ Han  lever med Bloglovin'

Prövningar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se